Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft.
Címe (hivatalos levelezési cím): 3715 Gesztely, Sport utca 15
E-mail: info@gdpreg.hu
Telefonszáma: +36 30 2052384
Adószáma: 26505196-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 05-09-031096
Képviselője neve: Szűcsné Tóth Éva, Katonai Zsolt
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Dr. Farkas Tamás
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: adatvedelem@gdpreg.hu |


Adatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati szerződés megkötése

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati szerződés megkötése
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon történő regisztrációhoz, regisztráció visszaigazolás, rendszerhasználati szerződés, proforma számla, pénzügyi teljesítést követően számla, szoftver felhasználói fiók aktiválási link e-mailben történő küldéséhez, ÁSZF elfogadásához, csoportos kedvezmény nyújtáshoz szükséges adatkezelés.
A weboldalon történő elektronikus regisztrációs, megrendelési folyamatból adódóan a csoportos kedvezmény elsősorban a csoporttagok egyidejűleg elvégzett regisztrálójával érvényesíthető, ezért a regisztrációkor szükséges megadni az azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó szervezetek adatait is (a kapcsolattartó adatai a szoftver felhasználói felületén módosíthatók).
Weboldal a regisztrációt követően kapcsolattartó(k) megadott e-mailcímére regisztrációt visszaigazoló e-mailt és proforma számlát küld. A GDPReg Kft. nem felelős az illetéktelen személyek regisztrációja következtében esetlegesen bekövetkező elektronikus levél miatti incidensért.
Az érvényes regisztráció, majd a rendszerhasználati szerződés létrejöttének feltétele az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása (egyedi és csoportos regisztráció esetén a csoporttagoknak is, mint önálló szoftvert használó ügyfeleknek).
Adatkezelés ideje: ha a szerződés nem jön létre (proforma számla nem kerül kiegyenlítésre), akkor a regisztrációt követő 1 év.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:63. §-6:68. §, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem jön létre a szerződés, vagy a kedvezmény nem érvényesíthető
Érintettek: Regisztrációt végző, csoportos regisztráció esetén az azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó szervezetek kapcsolattartói
Adatok forrása: Regisztrációt végző
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szervezet neve - 1 év; Kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím - 1 év; Kapcsolattartó neve - 1 év; Kapcsolattartó telefonszáma - 1 év; Számlázási adatok - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Automatizált döntéshozatal / profilalkotás: A weboldalon történő elektronikus regisztrációs, megrendelési folyamatból adódóan a kedvezmény a csoporttagok egyidejűleg elvégzett regisztrálójával érvényesíthető, vagy későbbi időpontban elvégzett regisztráció esetén a főszervezeten kívüli csoporttagoknak a kedvezmény igénybevételéhez a regisztrációkor szükséges megadni a főszervezet adószámát. Ennek hiányában a regisztráció és a megrendelés, fizetés folyamatból adódóan utólagos jóváírásra nincsen mód, a kedvezmény a Felhasználó írásos (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcíméről küldött elektronikus levélben történő), a következő számlázási ciklust min. 15 nappal megelőző kérését követően - a következő számlázási ciklusban érvényesíthető. A csoporthoz utólag csatlakozó szervezetek kedvezménye az utólagos regisztrációkor meglévő csoporttagok számától függő. A csoporthoz utólag történő csatlakozás nem érinti a korábban csatlakozó szervezetek éves díját, utólagos jóváírásra nincsen mód. Az automatizált döntéshozatal (a kedvezmény mértékének meglévő csoporttagok számától függő számítása) a kedvezmény érvényesítéséhez ill. a szerződés megkötése érdekében szükséges, a csoportos kedvezmény igénybevétellel kezdeményezett regisztráció a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul (hozzájárulás nélkül csoportkedvezmény nélküli, árlista szerint rendelheti meg a szoftvert). Szolgáltató biztosítja Felhasználó jogát, hogy a kedvezmény számításakor emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Szolgáltató manuális ellenőrzéssel is törekszik a helyes kedvezmény ellenőrzésére, nyilatkozik arról, hogy amennyiben az automatizált számításban hiba van, minden esetben a felhasználó számára kedvezőbb éves díj kerül meghatározásra, az esetlegesen hibásan beszedett díj visszatérítésről gondoskodik.
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.

Adattovábbítás esetén címzettek: Opcionálisan választható szolgáltatások esetén a közvetített szolgáltatást nyújtók. Adatkezelési szabályzat készítés, szoftverbevezetési támogatás: IP Monitoring Szolgáltató Kft., (3715 Gesztely, Sport utca 15.) Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás: Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Eötvös utca 2.)

« Vissza a felsoroláshoz

Szolgáltatás nyújtása, szoftverhasználati szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtása, szoftverhasználati szerződés teljesítése, kapcsolattartás
Adatkezelés leírása: Szolgáltatás nyújtásához, szoftver használatához szükséges adatkezelés, beléptetés, ügyféllel, felhasználóval való szükség szerinti kapcsolattartás adatpontosítás, számlázással kapcsolatos ügyintézés, hibabejelentések céljából.
A kezelt adatok a regisztráció során vagy a szoftver felhasználói felületén kerülnek megadásra, jogosult felhasználók számára módosíthatóak.
A GDPReg szoftver elsődleges felhasználóján kívüli alfelhasználók felhasználóneve az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz szükséges (felhasználó által megadott, nem kell személyes adatot tartalmaznia).
A GDPReg Kft. adatfeldolgozói nyilvántartásához kezeli minden olyan adatkezelő nevét és elérhetőségét, amelynek a nevében eljár, továbbá az adatkezelő képviselőjének, valamint – ha van ilyen – az adatvédelmi tisztviselőnek a nevét és elérhetőségeit.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 30.cikk (2),
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem teljesíthető az elvárt módon
Érintettek: Ügyfél, szoftver felhasználó
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szervezet neve, számlázási címe - 5 év; Kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím - 5 év; Kapcsolattartó neve - 5 év; Kapcsolattartó telefonszáma - 5 év; Szervezet képviselőjének neve - 5 év; Adatvédelmi tisztviselő neve/elérhetősége - 5 év; Felhasználónév - 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal, szoftver felhasználói felület kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 5 évig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Érdeklődők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 5 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Online chat hibabejelentés, technikai support

Az adatkezelés célja: Online chat hibabejelentés, technikai support
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftver online chat űrlapon a szoftvert használó ügyfelek, felhasználók által elküldött üzenetek, hibabejelentések, technikai jellegű kérdések kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Adattárolás ideje a munkamenet bezárásáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hibabejelentés, technikai jellegű kérdés, kérés chatfelületen nem eljuttatható
Érintettek: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 1 nap; E-mail cím - Visszavonásig vagy 1 nap; Üzenetben önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 1 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Hírlevél, tájékoztatás újdonságokról, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos termékeiről, szolgáltatásairól

Az adatkezelés célja: Hírlevél, tájékoztatás újdonságokról, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos termékeiről, szolgáltatásairól
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftverrel kapcsolatos újdonságokat, felhasználókat segítő információkat, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos híreit, akciókat tartalmazó e-mail hírlevél küldése a hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig.
Feliratkozás a Hírlevél feliratkozás űrlapon, regisztrációkor vagy felhasználói fiók aktiválásakor történő hírlevél feliratkozás vagy valamely egyéb, szoftverhez, nyújtott szolgáltatáshoz nem kötelező opcionális szolgáltatás (pl. online webkonferenciára jelentkezés, bemutató anyag kérés) során történhet.
Leiratkozása a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@gdpreg.hu e-mailcímre írt törlési kérelemmel lehetséges.
Leiratkozáskor végérvényesen törlésre kerülnek a korábban e célból kezelt adatok. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában vagy visszavonást követően nem küldhető tájékoztatás a termékekről, szolgáltatásokról, újdonságokról, akciókról
Érintettek: A hírlevél küldéséhez hozzájáruló személyek
Adatok forrása: Hírlevélre feliratkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Regisztráló vagy résztvevő neve - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Adatfeldolgozó a hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkezik, amely alapján biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
ActiveCampaign LLC https://www.activecampaign.com/contact


« Vissza a felsoroláshoz

Webkonferenciára, online adatvédelmi oktatásra jelentkezés, hozzájárulás hírlevél, tájékoztatás küldéséhez

Az adatkezelés célja: Webkonferenciára, online adatvédelmi oktatásra jelentkezés, hozzájárulás hírlevél, tájékoztatás küldéséhez
Adatkezelés leírása: Webkonferenciára történő jelentkezés során a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulás a GDPReg szoftverrel kapcsolatos újdonságokat, felhasználókat segítő információkat, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos híreit, akciókat tartalmazó e-mail hírlevél küldéséhez (a hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig).
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában nem kerülhet sor az opcionális szolgáltatás igénybe vételére (pl. online oktatás, részvétel a webkonferencián)
Érintettek: A hírlevél küldéséhez hozzájáruló személyek
Adatok forrása: Hírlevélre feliratkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Regisztráló vagy résztvevő neve - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Adatfeldolgozó a hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkezik, amely alapján biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
ActiveCampaign LLC https://www.activecampaign.com/contact


« Vissza a felsoroláshoz

Szoftverbevezetési támogatás teljesítése, adatvédelmi szabályzat készítése (opcionális szolgáltatás nyújtása)

Az adatkezelés célja: Szoftverbevezetési támogatás teljesítése, adatvédelmi szabályzat készítése (opcionális szolgáltatás nyújtása)
Adatkezelés leírása: Szoftverbevezetési támogatás, mint a GDPReg szoftverhez opcionálisan rendelhető szolgáltatás során szoftverbevezetési tanácsadó jogosultságú alfelhasználói hozzáférés létrehozása, szoftverbevezetés támogatása a szerződés teljesítésének idejére az ügyfél engedélyezett hozzáférésének megfelelő mértékig és ideig, maximálisan 1 év szoftverhasználati időtartamra. Az elsődleges-, vagy a felhasználói jog szerkesztéséhez feljogosított felhasználó a jogosultságot bármikor korlátozhatja vagy a hozzáférést megszüntetheti.
Adatvédelmi szabályzat készítés, mint a GDPReg szoftverhez opcionálisan rendelhető szolgáltatás során a kapcsolattartáshoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 30.cikk (2), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem/korlátozottan teljesíthető. Szoftverbevezetésre egyedi szerződéskötés szükséges (nem a honlap felületén). Szoftverbevezetési tanácsadó alfelhasználói jogosultság korlátozása, megszüntetése esetén egyéb módon kerülhet sor a támogatásra (távoli hozzáféréssel, telefonon).
Érintettek: Ügyfél, ügyfél érintettek
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szervezet neve, számlázási címe - 1 év; Kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím - 1 év; Kapcsolattartó neve - 1 év; Kapcsolattartó telefonszáma - 1 év; Szervezet képviselőjének neve - 1 év; Adatvédelmi tisztviselő neve/elérhetősége - 1 év; Szoftverben kezelt személyes adatok az ügyfél engedélyezett hozzáférésének megfelelő mértékig és ideig - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

További adatkezelő(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.

« Vissza a felsoroláshoz

GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatás iránti igény fogadása, továbbítása (jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás)

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatás iránti igény fogadása, továbbítása (jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás)
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon szereplő űrlapon jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránti igény jelzése, kapcsolattartási és ajánlattételhez szükséges adatok megadása és továbbítása jogi tanácsadó (Dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) számára a GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatás iránti igény teljesítése (kapcsolatfelvétel, ajánlat- és szerződéskészítés) céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránti érdeklődést egyéb módon kell eljuttatni
Érintettek: Jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránt érdeklődő
Adatok forrása: Jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránt érdeklődő/űrlapot beküldő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Szervezet neve - Visszavonásig vagy 0 év; Kapcsolattartó neve - Visszavonásig vagy 0 év; Kapcsolattartó telefonszáma - Visszavonásig vagy 0 év; Szervezet címe - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.

Adattovábbítás esetén címzettek: Dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Eötvös utca 2.

« Vissza a felsoroláshoz

GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, elérhetőségi adatok publikálása

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, elérhetőségi adatok publikálása
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon történő tanácsadói regisztráció, tanácsadói szerződés megkötése, a regisztrált GDPReg tanácsadók felületen történő megjelenés, az érdeklődők számára a tanácsadó által megadott adatok publikálása a szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatások ajánlása, a szoftver felhasználó ügyfél és a tanácsadó közötti megállapodásnak megfelelően a megállapodás idejére a szoftver felhasználói felületén a tanácsadó elérhetőségének biztosítása céljából.


Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem jön létre a Tanácsadói szerződés, tanácsadó adatai nem jelennek meg a regisztrált GDPReg tanácsadók felületen
Érintettek: GDPReg tanácsadó, kapcsolattartó
Adatok forrása: Tanácsadói regisztrációt végző
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Tanácsadó, kapcsolattartó neve, cég neve - Visszavonásig vagy 0 év; Elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mailcím) - Visszavonásig vagy 0 év; Számlázási adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése
Adatkezelés leírása: A vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő (jellemzően GDPReg szoftver ügyfél, tanácsadó) természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése a GDPReg Kft. adatkezelő előírt adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről,169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg
Érintettek: Vevő, szállító természetes személy adatok (pl. GDPReg szoftver ügyfél, tanácsadó)
Adatok forrása: Vevő, szállító
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe, adószáma - 8 év; Termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, címe, adószáma - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Egyedi formátumú árajánlat készítése

Az adatkezelés célja: Egyedi formátumú árajánlat készítése
Adatkezelés leírása: A GDPReg Kft. az érdeklődők számára a www.gdpreg.hu weboldalon biztosít a szervezet(ek) neve megadásával egyedi igényeknek megfelelő árajánlat generálási lehetőséget.
Egyedi formátumú árajánlatot kizárólag közbeszerzési eljárásra kötelezettek számára készít, az ajánlat minden esetben az érvényes árlista alapján készül, az általános és csoportos kedvezmények figyelembe vételével.
Az árajánlat készítéséhez, árajánlatkérő azonosító és kapcsolattartási adatainak, egyéb opcionálisan megadott adatoknak a kezelése az ajánlatkérő azonosítása, kapcsolattartás (pl. adatpontosítás céljából történik.
Adatkezelés időtartama: ha a szerződés nem jön létre, akkor egyedileg meghatározva az ajánlat érvényességéig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. § szerinti ajánlati kötöttség fennálltáig, maximum 1 évig.
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot elfogadja, akkor a GDPReg Kft. az adatokat egyéb adatkezelés során kezeli tovább.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 6:63. §-6:68. §
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Árajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő, természetes személy kapcsolattartója
Adatok forrása: Ajánlatkérő
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Ajánlatkérő neve - 1 év; Ajánlatkérő címe - 1 év; Ajánlatkérő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - 1 év; Ajánlatkérő által megadott egyéb személyes adatok - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés leírása: Ügyfelek észrevételei, kifogásai, fogyasztóvédelmi ügyintézés. Érintett a kötelezően megadandó adatokon (név és cím) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. elérhetőség, e-mailcím, telefonszám), bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok tartalmazhatnak személyes adatot
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (6:22§), 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről , az 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait
Érintettek: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Cím - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
OLÁH & Társa Elektronikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3713 Arnót, Ady E. u. 13.


« Vissza a felsoroláshoz

Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie

Az adatkezelés célja: Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie
Adatkezelés leírása: A honlap megfelelő működésének biztosítása, a szolgáltatás nyújtása céljából a technikailag elengedhetetlen cookie kezelése. Szükséges, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását a látogatás során.
A munkamenet cookie esetén az adatkezelés időtartama a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, ill. a böngésző bezárásával a cookie automatikusan törlődik a kiszolgáló szerverről a szerveren meghatározott időtartam lejártával. Egyéb cookie esetén a tárolási időtartam egyedileg van meghatározva.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §),
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 155. § (4)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlap megfelelő működése, a szolgáltatás nyújtása akadályozott lehet
Érintettek: Honlap látogató
Adatok forrása: Honlap látogató
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusát és más információk - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Budapest, Victor Hugo u. 18-22


« Vissza a felsoroláshoz

Statisztikai célú cookie

Az adatkezelés célja: Statisztikai célú cookie
Adatkezelés leírása: Teljesítményt biztosító cookie, weboldal látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő). Statisztikai jellegű adatgyűjtés a weboldal látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (pl. IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/).
Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, böngésző beállítással történő cookie letiltásáig. Az érintett a weboldal beállításoktól függően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) az alábbi plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés időtartama egyedi, üzemeltető által beállított.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Weboldal bizonyos funkcióinak korlátozott működése. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű
Érintettek: Honlap látogatók
Adatok forrása: Szolgáltató webszervere
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusát és más információk - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.

Adattovábbítás esetén címzettek: honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő, pl. Google

« Vissza a felsoroláshoz

GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés, adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés, adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása
Adatkezelés leírása: A GDPReg Kft.-re, mint adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.
Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függő, annak lejártáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások)
Érintettek: Természetes személy ügyfelek, személyes adatkezelésben érintettek
Adatok forrása: Érintett, ügyfél, természetes személy
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai - 0 év; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye - 0 év; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22


« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2020.01.03

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).

Bemutató

Online webkonferenciára jelentkezés

Következő webkonferencia önkormányzatoknak:
Szervezés alatt

Kérjük jelezze igényét adatai megadásával, a továbbiakról értesítést küldünk.
Nézze meg, mennyire egyszerű a használat, mit tud a GDPR szoftverünk!


Hírlevél

Hírlevél feliratkozás