Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft.
Címe (hivatalos levelezési cím): 3715 Gesztely, Sport utca 15
E-mail: info@gdpreg.hu
Telefonszáma: +36 30 2052384
Adószáma: 26505196-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 05-09-031096
Képviselője neve: Szűcsné Tóth Éva, Csorba István
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Dr. Farkas Beáta
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: adatvedelem@gdpreg.hu


Adatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ha a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és kapcsolódó szerződések teljesítése

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és kapcsolódó szerződések teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a szerződéskötési folyamat, illetőleg a létrejött szerződések (ÁSZF szerinti és egyedi szerződéseket is ideértve) szerződésszerű teljesítése során szükségszerűen kezeli a szerződő partnereivel kapcsolatos személyes adatokat.
A szerződéskötési folyamatot a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) részletezik, figyelemmel továbbá Adatkezelő és szerződő partnerei között kialakított üzleti gyakorlatra.
Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés nem jön létre/nem teljesíthető.
Érintettek: Szerződő partner
Adatok forrása: Szerződő partner/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szerződő partner azonosításához szükséges személyes adatok - 8 év; Szerződéskötéssel/szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok - 8 év; Számviteli/adókötelezettséggel kapcsolatos adatok - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Adattovábbítás esetén címzettek: Opcionálisan választható szolgáltatások esetén a közvetített szolgáltatást nyújtók: Adatkezelési szabályzat készítés, szoftverbevezetési támogatás: IP Monitoring Szolgáltató Kft., (3715 Gesztely, Sport utca 15.) Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567)

« Vissza a felsoroláshoz

Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)

Az adatkezelés célja: Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)
Adatkezelés leírása: Adatkezelő szerződött partnereivel fennálló szerződések szerződésszerű teljesítése, valamint együttműködési, tájékoztatási és akadályközlési kötelezettség teljesítése érdekében, jogos érdek alapján kezeli a kapcsolattartók (szerződéses elnevezéstől függetlenül) személyes adatait. A szerződésszerű teljesítésbe beletartozik különösen a GDPReg szoftver elsődleges felhasználóján kívüli alfelhasználókra (beleértve az adatvédelmi tisztviselőt is) vonatkozó adatkezelés (a felhasználónév és az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz szükséges adatok), számlázással kapcsolatos adatkezelés, amennyiben a számlázáshoz megadott külön e-mail cím személyes adatnak minősül. Adatkezelő jogos érdeke a szerződésszerű teljesítés, illetőleg a teljesítési akadályok közlése. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés nem lehetséges.
Érintettek: Kapcsolattartó, felhasználó
Adatok forrása: Szerződött partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím - 8 év; Kapcsolattartó neve - 8 év; Kapcsolattartó telefonszáma - 8 év; Adatvédelmi tisztviselő neve/elérhetősége - 8 év; Felhasználónév - 8 év; Számlázási e-mail cím - 8 év; Egyéb, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges (szerződésben nevesített) személyes adat - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelővel üzleti kapcsolatba lépő személyek (szerződött partnerek) törvényben meghatározott adatainak kezelése az adatkezelő részére előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg.
Érintettek: Szerződött partner/képviselője
Adatok forrása: Szerződött partner/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szerződött partner neve, címe, adószáma - 8 év; Egyéb, a pénzügyi teljesítéssel, jogszabályi kötelezettséggel kapcsolatos adat - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Ajánlattétel, GDPReg szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás iránti igény fogadása

Az adatkezelés célja: Ajánlattétel, GDPReg szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás iránti igény fogadása
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon szereplő űrlapon vagy adatkezelő elérhetőségein keresztül a GDPReg adatkezelési rendszer (szoftver) használatára vonatkozó ajánlatkérés, továbbá adatvédelmi-jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránti igény jelzése. Adatkezelő az ajánlat elkészítése érdekében szükségszerűen kezeli az érintett személyes adatait (az ajánlatkészítéshez és az ajánlattételhez adatkezelőnek legalább ajánlatkérő nevét, cég esetén képviselő neve, a tevékenységi kört, e-mail címet és telefonszámot szükséges kezelnie). Amennyiben ajánlatkérő DPO szolgáltatásra kér ajánlatot, adatkezelő az ajánlatkérő adatait továbbíthatja adatkezelővel megbízási szerződéses jogviszonyban álló szakértőhöz.
Szerződéskötés hiányában az adatkezelés ideje az ajánlati kötöttségig tart. Szerződéskötés esetén a „GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és egyéb szerződések létrejötte, teljesítése” c. adatkezelési tájékoztató szerint történik az adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő
Adatok forrása: Ajánlatkérő/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges személyes adatok - 0 év; Ajánlatkészítéshez, szerződéskötéshez kapcsolódó adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Adattovábbítás esetén címzettek: Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra irányuló ajánlat esetén: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567

« Vissza a felsoroláshoz

Ajánlattétel, szerződéskötési folyamat (kapcsolattartói adatok kezelése)

Az adatkezelés célja: Ajánlattétel, szerződéskötési folyamat (kapcsolattartói adatok kezelése)
Adatkezelés leírása: Adatkezelő ajánlattétel céljából, valamint a szerződéskötési tárgyalások alatt a szerződéskötési folyamat egyszerűsítése, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében szükségszerűen kezeli az ajánlatkérő által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy személyes adatait, ha a kapcsolattartó személye eltér ajánlatkérő képviselőjétől/vezető tisztségviselőjétől. Adatkezelő jogos érdeke az ajánlattétel, a szerződés létrejötte, a Ptk. 6:62. §-a szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
Amennyiben a szerződés létrejön, az adatkezelésre a "Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)" c. adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók. Szerződéskötés hiányában az adatkezelés ideje az ajánlati kötöttségig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlattétel, szerződéskötés meghiúsul, együttműködési és tájékoztatási kötelezettség nem teljesíthető.
Érintettek: Kapcsolattartó
Adatok forrása: Ajánlatkérő vagy kapcsolattartó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Kapcsolattartó neve - 0 év; Kapcsolattartó munkahelye, munkaköre - 0 év; Kapcsolattartó munkahelyi elérhetőségi adatai - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adattovábbítás esetén címzettek: Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra irányuló ajánlat esetén: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567)

« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Adatkezelő az érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás céljából kezeli az érintettek által adatkezelő elérhetőségein megadott személyes adatnak minősülő információkat. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Az érintett az üzenet (e-mail vagy postai úton) elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezártáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás e-mailben vagy postai úton nem lehetséges.
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év; Elérhetőségi adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Online chat hibabejelentés, technikai support

Az adatkezelés célja: Online chat hibabejelentés, technikai support
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftver online chat űrlapon a szoftvert használó ügyfelek, felhasználók által elküldött üzenetek, hibabejelentések, technikai jellegű kérdések kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában a munkamenet bezárásáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hibabejelentés, technikai jellegű kérdés, kérés chatfelületen nem eljuttatható
Érintettek: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név és egyéb azonosító adat - Visszavonásig vagy 0 év; Üzenetben közölt egyéb személyes adat - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Ajánlat küldése e-mailben

Az adatkezelés célja: Ajánlat küldése e-mailben
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon kalkulált ajánlat - az ajánlatkérő választása szerint - közvetlenül letölthető és/vagy e-mailben elküldhető. A kalkulált ajánlat e-mailben történő elküldése kizárólag akkor lehetséges, ha az érintett vagy képviselője hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás hiányában az adatkezelés ideje az ajánlatban meghatározott ajánlati kötöttségig tart (mely általában 6 hónap).
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában a generált ajánlat közvetlenül e-mailben nem küldhető el, de korlátozástól mentesen letölthető.
Érintettek: Ajánlatkérő
Adatok forrása: Ajánlatkérő vagy képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: E-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; E-mail küldés ideje - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról

Az adatkezelés célja: Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftverrel kapcsolatos újdonságokat, felhasználókat segítő információkat, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos híreit, akciókat tartalmazó e-mail hírlevél küldése során kezelt személyes adatok. Feliratkozás a Hírlevél feliratkozás űrlapon, regisztrációkor vagy felhasználói fiók aktiválásakor történő hírlevél feliratkozás során történhet. A hozzájárulás bármikor visszavonható: leiratkozás a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@gdpreg.hu e-mail címre írt, valamint postai úton a 3715 Gesztely, Sport utca 15. székhely címre címzett levélben, hozzájárulás visszavonása/törlési kérelemmel lehetséges. A postai úton közölt nyilatkozat esetében, a nyilatkozattevő beazonosíthatósága érdekében kérjük, egyértelműen jelölje meg azt a nevet és e-mail címet, amellyel hírlevelünkre feliratkozott. Leiratkozáskor végérvényesen törlésre kerülnek a korábban e célból kezelt adatok. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama 2 év.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában vagy visszavonást követően hírlevél nem kerül kiküldésre.
Érintettek: A hírlevél küldéséhez hozzájáruló személyek
Adatok forrása: Hírlevélre feliratkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; Feliratkozás ideje - Visszavonásig vagy 0 év; Szervezet megnevezése (opcionális) - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

Hírlevél küldéséhez hozzájárulók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldéséhez hozzájárulók nyilvántartása
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hírlevélre feliratkozáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásának hiányában a nyilvántartásban szereplő adatok kezelési ideje 2 év.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. § (5)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Hírlevélre feliratkozó (hozzájáruló nyilatkozatot tevő)
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Feliratkozó neve - 0 év; Feliratkozó e-mail címe - 0 év; Feliratkozás ideje - 0 év; Szervezet megnevezése - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, tanácsadói szerződés

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, tanácsadói szerződés
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon történő tanácsadói regisztráció, regisztráció visszaigazolás, tanácsadói szerződéskötés, aktiváló link kiküldése és a szerződés teljesítése céljából Adatkezelő kezeli a tanácsadó személyes adatait. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jön létre/nem teljesíthető.
Érintettek: GDPReg tanácsadó
Adatok forrása: Tanácsadói regisztrációt végző
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Tanácsadó azonosításához szükséges személyes adatok - 8 év; Szerződéskötéssel/szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok - 8 év; Számviteli/adókötelezettséggel kapcsolatos adatok - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Regisztrált (szerződött) tanácsadó adatainak publikálása

Az adatkezelés célja: Regisztrált (szerződött) tanácsadó adatainak publikálása
Adatkezelés leírása: A regisztráció során és azt követően is a tanácsadónak lehetősége van hozzájárulni adatainak (név, elérhetőségi adat, szakterület, földrajzi terület) a www.gdpreg.hu weboldalon történő megjelenítéséhez. Amennyiben Adatkezelő és a tanácsadó közötti szerződés létrejön, hozzájárulás esetén a tanácsadó adatai publikálásra kerülnek. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás hiányában az adatkezelés a tanácsadóval kötött szerződés hatályvesztéséig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Tanácsadó adatai nem jelenik meg a regisztrált GDPReg tanácsadók felületen, mely nem érinti a szerződésszerű teljesítést.
Érintettek: Tanácsadó
Adatok forrása: Tanácsadó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Elérhetőségi adatok - Visszavonásig vagy 0 év; Szakterület, földrajzi terület - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

Tanácsadói díj alapjául szolgáló pénzügyi teljesítés nyilvántartása, ellenőrzése

Az adatkezelés célja: Tanácsadói díj alapjául szolgáló pénzügyi teljesítés nyilvántartása, ellenőrzése
Adatkezelés leírása: A GDPReg Kft. és a vele szerződéses kapcsolatban álló Tanácsadó közös adatkezelést valósít meg a GDPReg Kft-vel Tanácsadó közreműködésével rendszerhasználati szerződést kötött ügyfelek képviselőinek, kapcsolattartóinak jelen tájékoztató szerinti adatai tekintetében. Az adatkezelésre közös adatkezelők jogos érdeke alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy a tanácsadói díj megállapításának alapja a rendszerhasználati szerződés pénzügyi teljesítése.
Közös adatkezelői megállapodás lényege: A GDPReg Kft. tárolja a Tanácsadó közvetítése révén a GDPReg Kft-vel adatkezelési rendszer használata tárgyában szerződött ügyfelekre és pénzügyi teljesítésükre vonatkozó adatokat, információkat. Ezen adatokba Tanácsadó a tanácsadói díj összegszerűségének ellenőrzése, a rendszerhasználati díjjal késedelembe esett, általa közvetített ügyfelek fizetésre való buzdítása érdekében jogosult betekinteni. Közös adatkezelők a GDPReg Kft-t jelölik ki az érintetti joggyakorlás és az érintetti tájékoztatás biztosítására. Tanácsadó köteles a közös adatkezelés tárgya alá tartozó, hozzá érkező érintetti kérelmeket a GDPReg Kft-nek haladéktalanul továbbítani, az érintetti kérelmek elbírálásában és megválaszolásában aktívan közreműködni.
Felhívjuk érintettek figyelmét, hogy a GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján a közös adatkezelői megállapodástól függetlenül, mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják a GDPR szerinti jogaikat.
Az adatokba kizárólag azon Tanácsadó jogosult betekinteni, akinek közvetítése révén kötött szerződést a GDPReg Kft.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 26. cikk, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A tanácsadói díj megállapítása és ellenőrzése nem lehetséges
Érintettek: GDPReg adatkezelési rendszerre szerződött ügyfelek képviselői, kapcsolattartói
Adatok forrása: Tanácsadó, ügyfél képviselője, kapcsolattartója
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Ügyfél képviselőjének a neve, elérhetősége - 8 év; Ügyfél kapcsolattartójának a neve, munkaköre, elérhetősége - 8 év; Ügyfél megnevezése, pénzügyi adatai - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

További adatkezelő(k):

Név Székhely
Szerződött tanácsadó

« Vissza a felsoroláshoz

Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli a fogyasztónak nem minősülő ügyfelek észrevételeinek, kifogásainak, panaszainak kivizsgálása során megismert személyes adatokat. Adatkezelő jogos érdeke, hogy ügyfél által tett panaszt, egyéb bejelentést megfelelően kivizsgálja az esetleges kártérítési igényekre is tekintettel. Adatkezelő az adatkezelés idejét az általános elévülési időre tekintettel 5 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Panasz kivizsgálása nem lehetséges.
Érintettek: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Elérhetőségi adatok - 5 év; Panasz, bejelentés tárgya szerinti, a kivizsgáláshoz szükséges egyéb személyes adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése

Az adatkezelés célja: Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR és az Infotv. előírásainak maradéktalanul megfeleljen, melyre tekintettel, az adatvédelmi megfelelés érdekében adatkezelő megfelelően dokumentálja, nyilvántartja az érintteti kérelmeket és az ezzel összefüggő intézkedéseket.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatvédelmi megfelelőség és az érintetti joggyakorlás nem biztosítható.
Érintettek: Kérelmet/beadványt benyújtó
Adatok forrása: Érintett/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve, elérhetősége, egyéb azonosító adata - 5 év; Érintetti kérelemben közölt egyéb adat - 5 év; Érintetti kérelemben közölt különleges adat (ha van) - 5 év; Érintetti kérelemre adott válasz, megtett intézkedés - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Facebook oldal használata szolgáltatások népszerűsítése céljából

Az adatkezelés célja: Facebook oldal használata szolgáltatások népszerűsítése céljából
Adatkezelés leírása: Adatkezelő Facebook oldalt használ, mely során részt vállal a Facebook oldal adatkezelési beállításaiban, bejegyzéseket, eseményeket hozhat létre és törölhet, üzeneteket küldhet az oldal nevében, az oldalra írt hozzászólásokra és bejegyzésekre válaszolhat, illetve eltávolíthatja azokat. Lehetősége van felhasználókat kitiltani az oldalról, valamint a bejegyzést közzétevő személy kilétét megtekinteni. Adatkezelő Facebook oldaláról a 16. éven aluli személyek kizárásra kerülnek. Adatkezelő élő közvetítésekre is használhatja az oldalt. Az adatkezelés célja a Facebook közösségi oldalon az adatkezelő és partner vállalkozásai tevékenységének, szolgáltatásának a megosztása, illetve népszerűsítése. Adatkezelő a Facebook oldalon keresztül megismert személyes adatokat nem használja jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból. Az érintett üzenetben önként megadott adatait (így pl. e-mail cím vagy telefonszám) adatkezelő felhasználhatja a válaszadásra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Adatkezelő hozzájárulásnak minősíti különösen az oldal kedvelését/követését, hozzászólás közlését, tartalmak kedvelését. A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, posztját, hozzászólását törölheti. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, adatkezelő törli az érintettel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Facebook közösségi oldalon elérhető elemzési adatok tekintetében Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited közös adatkezelők.
Közös adatkezelésre vonatkozó rendelkezések (kivonat):
Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited (a továbbiakban: Facebook Ireland) közös adatkezelőként járnak el az Oldalelemzések funkció használata miatt az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, melyek segítségével közös adatkezelők információkhoz jutnak arról, hogy a felhasználók (érintettek) hogyan használják az oldalt. Ezen funkció használatával Adatkezelő nem fér hozzá a felhasználók személyes adataihoz, hanem kizárólag elemzési, statisztikai adatokat ismer meg.
A Facebook Ireland felelőssége, hogy tájékoztassa az érintetteket az adatok oldalelemzési célú kezeléséről, és lehetővé tegye a GDPR szerinti joggyakorlást. Ezen jogokról a Facebook beállításai között további információt talál. A Facebook Ireland adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot, akiknek az elérhetőségét a Facebook Ireland adatkezelési szabályzatában találja.
Amennyiben Ön mint érintett gyakorolni kívánja a GDPR értelmében megillető jogait, kérjük hogy a Facebook Ireland-hoz forduljon. Amennyiben az oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelés miatt hozzánk küldi érintetti kérelmét, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítjuk a Facebook Ireland számára. A Facebook Ireland vállalja, hogy az Oldalelemzési függelék értelmében fennálló kötelezettségeinknek megfelelően választ ad az érintettek kéréseire.
Részletesen a Facebook Ireland által közzétett Oldalelemzések funkció adatkezelői függelékében tájékozódhat.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem releváns
Érintettek: Facebook felhasználó
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Felhasználó neve - Visszavonásig vagy 0 év; Felhasználó nyilvános profilképe (ha van) - Visszavonásig vagy 0 év; Felhasználó nyilvános személyes adatai - Visszavonásig vagy 0 év; Oldal kedvelésére, követésére vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 0 év; Hozzászólásaiban közölt személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
További adatkezelő(k):

Név Székhely
Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

« Vissza a felsoroláshoz

Adatfeldolgozások

Szoftverbevezetési támogatás teljesítése (opcionális szolgáltatás nyújtása)

Szerepkör: Adatfeldolgozó
Az adatkezelés célja: Szoftverbevezetési támogatás teljesítése (opcionális szolgáltatás nyújtása)
Adatkezelés leírása: Szoftverbevezetési támogatás, mint a GDPReg szoftverhez opcionálisan rendelhető szolgáltatás során tanácsadó jogosultságú alfelhasználói hozzáférés létrehozása, szoftverbevezetés támogatása a szerződés teljesítésének idejére az ügyfél engedélyezett hozzáférésének megfelelő mértékig és ideig, maximálisan 1 év szoftverhasználati időtartamra.
Az elsődleges-, vagy a felhasználói jog szerkesztéséhez feljogosított felhasználó a jogosultságot bármikor korlátozhatja vagy a hozzáférést megszüntetheti.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 30.cikk (2),
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szoftverbevezetésre egyedi szerződéskötés szükséges (nem a honlap felületén). Alfelhasználói jogosultság korlátozása, megszüntetése esetén egyéb módon kerülhet sor a támogatásra (távoli hozzáféréssel, telefonon)
Érintettek: Ügyfél, ügyfél érintettek
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szoftverben kezelt személyes adatok az ügyfél engedélyezett hozzáférésének megfelelő mértékig és ideig - 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

További adatkezelő(k):

Név Székhely
GDPReg szoftvert használó ügyfelek GDPReg szoftver adminisztrációs felületén nyilvántartva

« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult hozzáférést kapni Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és különösen az alábbi információkhoz:

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt, indokolatlan késedelem nélkül - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentieken túl az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Adatkezelő az érintett erre vonatkozó kérésére sem törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

Ha a fentiek alapján az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelésének jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásán, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Az érintett tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. Az érintett adathordozhatósághoz való joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Általános szabályok

Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszék előtt, vagy Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2024.03.11

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).
Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!