Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft.
Címe (hivatalos levelezési cím): 3715 Gesztely, Sport utca 15
E-mail: info@gdpreg.hu
Telefonszáma: +36 30 2052384
Adószáma: 26505196-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 05-09-031096
Képviselője neve: Szűcsné Tóth Éva, Csorba István
Adatvédelmi tisztviselő / felelős neve: Dr. Farkas Tamás
Adatvédelmi tisztviselő / felelős elérhetősége: adatvedelem@gdpreg.hu


Adatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és kapcsolódó szerződések teljesítése

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és kapcsolódó szerződések teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a szerződéskötési folyamat, illetőleg a létrejött szerződések (ÁSZF szerinti és egyedi szerződéseket is ideértve) szerződésszerű teljesítése során szükségszerűen kezeli a szerződő partnereivel kapcsolatos személyes adatokat.
A szerződéskötési folyamatot a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) részletezik, figyelemmel továbbá Adatkezelő és szerződő partnerei között kialakított üzleti gyakorlatra.
Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés nem jön létre/nem teljesíthető.
Érintettek: Szerződő partner
Adatok forrása: Szerződő partner/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szerződő partner azonosításához szükséges személyes adatok - 8 év; Szerződéskötéssel/szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok - 8 év; Számviteli/adókötelezettséggel kapcsolatos adatok - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Adattovábbítás esetén címzettek: Opcionálisan választható szolgáltatások esetén a közvetített szolgáltatást nyújtók: Adatkezelési szabályzat készítés, szoftverbevezetési támogatás: IP Monitoring Szolgáltató Kft., (3715 Gesztely, Sport utca 15.) Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567)

« Vissza a felsoroláshoz

Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)

Az adatkezelés célja: Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)
Adatkezelés leírása: Adatkezelő szerződött partnereivel fennálló szerződések szerződésszerű teljesítése, valamint együttműködési, tájékoztatási és akadályközlési kötelezettség teljesítése érdekében, jogos érdek alapján kezeli a kapcsolattartók (szerződéses elnevezéstől függetlenül) személyes adatait. A szerződésszerű teljesítésbe beletartozik különösen a GDPReg szoftver elsődleges felhasználóján kívüli alfelhasználókra (beleértve az adatvédelmi tisztviselőt is) vonatkozó adatkezelés (a felhasználónév és az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz szükséges adatok), számlázással kapcsolatos adatkezelés, amennyiben a számlázáshoz megadott külön e-mail cím személyes adatnak minősül. Adatkezelő jogos érdeke a szerződésszerű teljesítés, illetőleg a teljesítési akadályok közlése. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés nem lehetséges.
Érintettek: Kapcsolattartó, felhasználó
Adatok forrása: Szerződött partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Kapcsolattartásra szolgáló e-mailcím - 8 év; Kapcsolattartó neve - 8 év; Kapcsolattartó telefonszáma - 8 év; Adatvédelmi tisztviselő neve/elérhetősége - 8 év; Felhasználónév - 8 év; Számlázási e-mail cím - 8 év; Egyéb, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges (szerződésben nevesített) személyes adat - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelővel üzleti kapcsolatba lépő személyek (szerződött partnerek) törvényben meghatározott adatainak kezelése az adatkezelő részére előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg.
Érintettek: Szerződött partner/képviselője
Adatok forrása: Szerződött partner/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szerződött partner neve, címe, adószáma - 8 év; Egyéb, a pénzügyi teljesítéssel, jogszabályi kötelezettséggel kapcsolatos adat - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Ajánlattétel, GDPReg szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás iránti igény fogadása

Az adatkezelés célja: Ajánlattétel, GDPReg szoftverhez kapcsolódó szolgáltatás iránti igény fogadása
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon szereplő űrlapon vagy adatkezelő elérhetőségein keresztül a GDPReg adatkezelési rendszer (szoftver) használatára vonatkozó ajánlatkérés, továbbá adatvédelmi-jogi tanácsadás, GDPR felkészítés, DPO szolgáltatás iránti igény jelzése. Adatkezelő az ajánlat elkészítése érdekében szükségszerűen kezeli az érintett személyes adatait (az ajánlatkészítéshez és az ajánlattételhez adatkezelőnek legalább ajánlatkérő nevét, cég esetén képviselő neve, a tevékenységi kört, e-mail címet és telefonszámot szükséges kezelnie). Amennyiben ajánlatkérő DPO szolgáltatásra kér ajánlatot, adatkezelő az ajánlatkérő adatait továbbíthatja adatkezelővel megbízási szerződéses jogviszonyban álló szakértőhöz.
Szerződéskötés hiányában az adatkezelés ideje az ajánlati kötöttségig tart. Szerződéskötés esetén a „GDPReg szoftver regisztráció, szoftverhasználati és egyéb szerződések létrejötte, teljesítése” c. adatkezelési tájékoztató szerint történik az adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő
Adatok forrása: Ajánlatkérő/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges személyes adatok - 0 év; Ajánlatkészítéshez, szerződéskötéshez kapcsolódó adatok - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Adattovábbítás esetén címzettek: Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra irányuló ajánlat esetén: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567

« Vissza a felsoroláshoz

Ajánlattétel, szerződéskötési folyamat (kapcsolattartói adatok kezelése)

Az adatkezelés célja: Ajánlattétel, szerződéskötési folyamat (kapcsolattartói adatok kezelése)
Adatkezelés leírása: Adatkezelő ajánlattétel céljából, valamint a szerződéskötési tárgyalások alatt a szerződéskötési folyamat egyszerűsítése, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében szükségszerűen kezeli az ajánlatkérő által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy személyes adatait, ha a kapcsolattartó személye eltér ajánlatkérő képviselőjétől/vezető tisztségviselőjétől. Adatkezelő jogos érdeke az ajánlattétel, a szerződés létrejötte, a Ptk. 6:62. §-a szerinti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
Amennyiben a szerződés létrejön, az adatkezelésre a "Szerződésszerű teljesítés, akadályközlés (kapcsolattartói adatok kezelése)" c. adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók. Szerződéskötés hiányában az adatkezelés ideje az ajánlati kötöttségig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlattétel, szerződéskötés meghiúsul, együttműködési és tájékoztatási kötelezettség nem teljesíthető.
Érintettek: Kapcsolattartó
Adatok forrása: Ajánlatkérő vagy kapcsolattartó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Kapcsolattartó neve - 0 év; Kapcsolattartó munkahelye, munkaköre - 0 év; Kapcsolattartó munkahelyi elérhetőségi adatai - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Adattovábbítás esetén címzettek: Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra irányuló ajánlat esetén: dr. Farkas Tamás, Blue Key Informatikai, Biztonságvédelmi, Oktatási Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-010371 ), dr. Neuwirth Barbara adatvédelmi jogász EV (nyilvántartási szám: 54830567)

« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Adatkezelő az érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás céljából kezeli az érintettek által adatkezelő elérhetőségein megadott személyes adatnak minősülő információkat. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Az érintett az üzenet (e-mail vagy postai úton) elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezártáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás e-mailben vagy postai úton nem lehetséges.
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év; Elérhetőségi adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Online chat hibabejelentés, technikai support

Az adatkezelés célja: Online chat hibabejelentés, technikai support
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftver online chat űrlapon a szoftvert használó ügyfelek, felhasználók által elküldött üzenetek, hibabejelentések, technikai jellegű kérdések kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában a munkamenet bezárásáig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hibabejelentés, technikai jellegű kérdés, kérés chatfelületen nem eljuttatható
Érintettek: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatok forrása: Szoftvert felhasználók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név és egyéb azonosító adat - Visszavonásig vagy 0 év; Üzenetben közölt egyéb személyes adat - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról

Az adatkezelés célja: Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról
Adatkezelés leírása: A GDPReg szoftverrel kapcsolatos újdonságokat, felhasználókat segítő információkat, a GDPReg Kft. és partner vállalkozásai adatvédelemmel, informatikai biztonsággal kapcsolatos híreit, akciókat tartalmazó e-mail hírlevél küldése során kezelt személyes adatok.
Feliratkozás a Hírlevél feliratkozás űrlapon, regisztrációkor vagy felhasználói fiók aktiválásakor történő hírlevél feliratkozás során történhet. A hozzájárulás bármikor visszavonható: leiratkozás a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@gdpreg.hu e-mail címre írt hozzájárulás visszavonása/törlési kérelemmel lehetséges. Leiratkozáskor végérvényesen törlésre kerülnek a korábban e célból kezelt adatok. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama 2 év.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában vagy visszavonást követően hírlevél nem kerül kiküldésre.
Érintettek: A hírlevél küldéséhez hozzájáruló személyek
Adatok forrása: Hírlevélre feliratkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; Feliratkozás ideje - Visszavonásig vagy 0 év; Szervezet megnevezése (opcionális) - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás.
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, tanácsadói szerződés

Az adatkezelés célja: GDPReg szoftverhez kapcsolódó további szolgáltatást nyújtó tanácsadó regisztrációja, tanácsadói szerződés
Adatkezelés leírása: A www.gdpreg.hu weboldalon történő tanácsadói regisztráció, regisztráció visszaigazolás, tanácsadói szerződéskötés, aktiváló link kiküldése és a szerződés teljesítése céljából Adatkezelő kezeli a tanácsadó személyes adatait. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jön létre/nem teljesíthető.
Érintettek: GDPReg tanácsadó
Adatok forrása: Tanácsadói regisztrációt végző
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Tanácsadó azonosításához szükséges személyes adatok - 8 év; Szerződéskötéssel/szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok - 8 év; Számviteli/adókötelezettséggel kapcsolatos adatok - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Regisztrált (szerződött) tanácsadó adatainak publikálása

Az adatkezelés célja: Regisztrált (szerződött) tanácsadó adatainak publikálása
Adatkezelés leírása: A regisztráció során és azt követően is a tanácsadónak lehetősége van hozzájárulni adatainak (név, elérhetőségi adat, szakterület, földrajzi terület) a www.gdpreg.hu weboldalon történő megjelenítéséhez. Amennyiben Adatkezelő és a tanácsadó közötti szerződés létrejön, hozzájárulás esetén a tanácsadó adatai publikálásra kerülnek. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás hiányában az adatkezelés a tanácsadóval kötött szerződés hatályvesztéséig tart.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Tanácsadó adatai nem jelenik meg a regisztrált GDPReg tanácsadók felületen, mely nem érinti a szerződésszerű teljesítést.
Érintettek: Tanácsadó
Adatok forrása: Tanácsadó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Elérhetőségi adatok - Visszavonásig vagy 0 év; Szakterület, földrajzi terület - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.


« Vissza a felsoroláshoz

Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Reklamáció, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli a fogyasztónak nem minősülő ügyfelek észrevételeinek, kifogásainak, panaszainak kivizsgálása során megismert személyes adatokat. Adatkezelő jogos érdeke, hogy ügyfél által tett panaszt, egyéb bejelentést megfelelően kivizsgálja az esetleges kártérítési igényekre is tekintettel. Adatkezelő az adatkezelés idejét az általános elévülési időre tekintettel 5 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Panasz kivizsgálása nem lehetséges.
Érintettek: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatok forrása: Ügyfél, szoftver felhasználó, meghatalmazott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Elérhetőségi adatok - 5 év; Panasz, bejelentés tárgya szerinti, a kivizsgáláshoz szükséges egyéb személyes adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14


« Vissza a felsoroláshoz

Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése

Az adatkezelés célja: Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR és az Infotv. előírásainak maradéktalanul megfeleljen, melyre tekintettel, az adatvédelmi megfelelés érdekében adatkezelő megfelelően dokumentálja, nyilvántartja az érintteti kérelmeket és az ezzel összefüggő intézkedéseket.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatvédelmi megfelelőség és az érintetti joggyakorlás nem biztosítható.
Érintettek: Kérelmet/beadványt benyújtó
Adatok forrása: Érintett/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve, elérhetősége, egyéb azonosító adata - 5 év; Érintetti kérelemben közölt egyéb adat - 5 év; Érintetti kérelemben közölt különleges adat (ha van) - 5 év; Érintetti kérelemre adott válasz, megtett intézkedés - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
IP Monitoring Szolgáltató Kft. 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2022.07.11

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).


Hírlevél

Hírlevél feliratkozás