Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás szerződés minta

Szerződés minta letöltése

Megbízási szerződés

Adatvédelmi tisztviselői (DPO) szolgáltatás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) követelményeinek támogatására


MEGBÍZOTT
Neve: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Adószám: 26505196-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-031096
Számlavezető: Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám: 12046119-01655577-00100009
Képviseli: Szűcsné Tóth Éva Zsuzsanna ügyvezető, Csorba István ügyvezető

MEGBÍZÓ
Szervezet neve:
Címe:
Adószám:
Képviseli:
a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megbízó megbízza Megbízottat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 37-39. cikkeiben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 25/L-25/M. §-aiban meghatározott adatvédelmi tisztviselői feladatok (a továbbiakban: tanácsadói tevékenység) ellátására.

2. MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. Felek az 1. pontban meghatározott tanácsadói tevékenységért az alábbi megbízási díjban állapodnak meg:

2.1.1. Adatkezelések egyedi felmérése, egyszeri dokumentáció összeállítása adatvédelmi tanácsadással (egyszeri díj): nettó ……………….,- Ft, azaz nettó ……………..forint, bruttó ………………..Ft, azaz bruttó ……………………….. forint.

2.1.2. Éves megbízási díj: nettó ……………….,- Ft, azaz nettó ……………..forint, bruttó ………………..Ft, azaz bruttó ……………………….. forint.

2.2. A 2.1.1. alpont szerinti egyszeri díj tartalmazza …. óra időtartamban a megbízási szerződéskötést követő 6 hónapon belül egyeztetett időpontban:

  • egyedi konzultáció, a legfontosabb adatvédelmi előírások rövid ismertetése,
  • a szervezet adatkezeléseinek felmérése, a szervezet belső szabályzatainak áttekintése,
  • a GDPReg adatkezelési rendszerben előkészített, szervezetspecifikus adatkezelési sablonok testreszabása,
  • egyedi adatkezelési tájékoztatók elkészítése,
  • szükséges adatvédelmi tárgyú szabályzatok elkészítésében közreműködés,
  • szükséges érdekmérlegelések, jogos érdek vizsgálat elvégzése, dokumentálása,
  • szükség esetén térfigyelő kamerarendszerrel összefüggő adatvédelmi hatásvizsgálat dokumentálása,
  • folyamatban lévő, információs önrendelkezési jogi és információszabadság tárgyú megkeresések áttekintése, tanácsadás.

2.3. A 2.1.1. alpont szerinti megbízási díj tartalmazza – havi …… óra időtartamban – a jelen szerződés 4. pontjában felsorolt feladatok ellátásának díját, a rendelkezésre állás költségét, évi egyszeri alkalommal történő online adatvédelmi képzés megtartásának munkadíját. A megbízási díj nem tartalmazza az utazás költségét, helyszíni feladatok ellátása esetén a Felek egyeztetése szükséges. A megbízási díj nem tartalmazza továbbá a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver használati díját (rendszerhasználati díj), melyre a Felek külön szerződést kötnek, illetőleg nem tartalmazza a havi ………… óra időtartamon felüli munkadíjat; a további munkavégzés esetében a Felek megállapodása szükséges.

2.4. A 2.1. pontban meghatározott megbízási díj a szerződéskötéskor egy összegben esedékes. Megbízott a megbízási díjat Megbízó kapcsolattartójának vagy számlázási e-mail cím megadása esetén a számlázási e-mail címre elektronikus úton küldött számlával kéri be Megbízótól.

2.5. A számla kiállítására az elszámolási időszak első hónapjában kerül sor, a fizetési határidő az elszámolási időszak első hónapjának utolsó napja, a teljesítés megegyezik a számla kiállításának keltével.

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés ………... napján lép hatályba és a hatálybalépésétől számított 1 (egy) év határozott időtartamra kötik.

3.2. Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést a másik Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal, indokolás nélkül a jövőre nézve felmondani (rendes felmondás) a Ptk. 6:278. § rendelkezéseinek megfelelően.

3.3. Felek nem tekintik alkalmatlan időben közölt felmondásnak, és kizárják a kártalanítási igényüket, ha a felmondás legalább 30 napos felmondási időt tartalmaz.

3.4. Felek megállapodnak, hogy a kártalanítás összege a 2.1.2. pontban meghatározott éves megbízás díjat nem haladhatja meg.

3.5. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják és megszüntethetik.

3.6. A szerződés megszegését jelenti bármely, a jelen szerződésből fakadó kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

3.7. Szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a szerződést írásbeli (beleértve az elektronikus utat is) nyilatkozatával, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondani (a továbbiakban: rendkívüli felmondás). E jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett Fél köteles a másik Felet a szerződésszerű teljesítésre 8 napos határidővel, a rendkívüli felmondásra való figyelmeztetés mellett felhívni, kivéve, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett Féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása.

3.8. Megbízó szerződésszegést követ el, ha a Megbízott teljesítésének előfeltételeként rögzített szolgáltatási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségei körében hibásan vagy késedelmesen teljesít, fizetési kötelezettségével késedelembe esik. Megbízó hibásan, illetőleg késedelmesen teljesít különösen, ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, illetve ha elmulasztja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Megbízott megfelelően teljesíteni tudjon. E kötelezettségek megszegéséből fakadó károk a Megbízót terhelik.

3.9. Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozva, ha a Megbízónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy Megbízó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve Megbízó a jelen szerződésben megszegésével egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen ha Megbízó nem teljesíti a jelen szerződés 4.13. pontjában foglaltakat.

3.10. Amennyiben Megbízó a 2. pontban meghatározott megbízási díj kifizetésével a meghatározott fizetési határidőhöz képest késedelembe esik, Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

3.11. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

3.12. Felek megállapodnak, hogy Megbízott Megbízóval szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeit (különösen az illeték, ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói munkadíjakat).

3.13. Felek rögzítik, hogy Megbízott fizetési felszólítása az elévülést megszakítja.

3.14. Felek megállapodnak, hogy Megbízó hibás és késedelmes teljesítéséért kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés 2. pontja szerinti, a nettó éves megbízási díj 1 %-a naponta, maximális összege 15 %. Megbízó a teljesítés elmaradása esetén a nettó éves megbízási díj 30%-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni. Felek rögzítik, hogy Megbízott jogosult a kötbér mellett érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát.

3.15. Megbízott a szerződésszegéssel és a szerződés teljesítése során a Megbízónak okozott kárért való felelősséget korlátozza, melynek maximális éves mértéke a károkozás évében érvényes nettó éves megbízási díj összege. E felelősség korlátozása nem vonatkozik a Ptk. 6:152. §-ában foglalt károkozásra.

3.16. Felek rögzítik, hogy Megbízó Megbízottal szemben érvényesíthető követelése 1 év alatt elévül.

4. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ FELADATAI (TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETEZÉSE)

4.1. Tájékoztat és szakmai tanácsot ad Megbízó, továbbá azok adatkezelést végző alkalmazottainak részére a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban.

4.2. Ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá Megbízó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.

4.3. Kérelemre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését.

4.4. Együttműködik a felügyeleti hatósággal.

4.5. Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben - ideértve a GDPR 36. cikkben említett előzetes konzultációt is - kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

4.6. Kérésre szakmai tanácsot ad adatfeldolgozói és/vagy közös adatkezelői szerződésekkel kapcsolatban.

4.7. Részt vesz az adatkezelési műveletekben érintett feladatkörök kijelölésében.

4.8. Oktatási anyagot biztosít, egyeztetés alapján Megbízó számára évi egyszeri online adatvédelmi tudatossági tréninget tart. Helyszíni oktatást külön megállapodás alapján végez (a megbízási díj nem tartalmazza az utazási költséget).

4.9. Kérésre szakmai tanácsot ad az érdekmérlegelés GDPR rendelet szerinti elvégzésére, ellenőrzi az érdekmérlegelés megfelelőségét.

4.10. Megbízó együttműködésével nyomon követi, bejelenti az adatvédelmi incidenseket és koordinálja az incidensek kezelésével kapcsolatos intézkedéseket, mely nem terjed ki az incidenssel érintettek tájékoztatására.

4.11. Az adatvédelmi tisztviselőhöz közvetlenül érkezett érintetti kérésekről, panaszokról 24 órán belül tájékoztatja Megbízót, valamint kérésre együttműködik azok megválaszolásában.

4.12. Ellátja mindazon további feladatokat, melyeket a GDPR és az Infotv. kötelezően az adatvédelmi tisztviselő feladatai közé sorol.

4.13. Megbízott a jelen szerződés szerint ellátandó feladatait a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftverrel végzi. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben nem rendelkezik érvényes és hatályos szerződéssel - jelen szerződés hatályosulásáig szerződést köt a GDPReg Kft-vel az adatkezelési rendszer használata és rendszerbevezetés tárgyában. Megbízó tudomásul veszi, hogy a GDPReg adatkezelési rendszer használatára és a rendszerbevezetésre vonatkozó szerződés hiányában Megbízott nem köteles teljesíteni, a jelen szerződésben vállalt feladatokat ellátni és Megbízott jelen szerződést rendkívüli felmondással jogosult felmondani, egyben jogosult a teljesítés elmaradására kikötött körbért érvényesíteni.

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megbízó jogai és kötelezettségei:

5.1.1. Megbízó köteles biztosítani, hogy Megbízott a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódhasson. Megbízó köteles biztosítani, hogy Megbízott az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el, hátrány ne érje.

5.1.2. Megbízó köteles a jelen szerződés 4. pontjában felsorolt feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (személyek rendelkezésre állása, nem beruházás jellegű technikai, tárgyi feltételek stb.) jelen szerződés hatálya alatt késedelem nélkül biztosítani.

5.1.3. Megbízó köteles felelős vezetőt vagy szakmai kapcsolattartót kijelölni és biztosítani, hogy a kijelölt felelős vezető vagy a kijelölt kapcsolattartó együttműködjön a Megbízottal a szerződés teljesítése során.

5.1.4. Megbízó köteles biztosítani, hogy Megbízott az adatvédelmi keretrendszer kialakításával, működtetésével kapcsolatos és egyéb javasolt intézkedési elvárásait, a követelmények teljesedését szolgáló javaslatait Megbízó intézkedésévé teszi, betartja és betartatja. Amennyiben Megbízó a jelen pont szerinti feladatait nem, vagy nem megfelelően látja el, úgy ezen mulasztása következményeiért Megbízottat felelősség nem terheli.

5.1.5. Megbízó köteles gondoskodni az adatvédelmi incidens bekövetkezésekor a szükséges és arányos rendelkezésére álló erőforrásról, az incidensre történő gyors és hatékony reagálásról, és ezt követően – a Megbízottal együttműködve – az incidens kezeléséről.

5.1.6. Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy az adatvédelmi tisztviselő NAIH bejelentése, kommunikációja és az érintettekkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében létrehozzon saját domain névvel e-mail-címet (pl. adatvedelem@domain.hu), mely(ek)hez hozzáférést biztosít a Megbízottnak.

5.1.7. Megbízó vállalja, hogy a szerződés 4.13. pontjában foglaltaknak megfelelően szerződést köt a GDPReg Kft. által üzemeltetett GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftverre, valamint a rendszerbevezetésre, és az éves rendszerhasználati díjat, illetőleg az egyszeri rendszerbevezetés díját kiegyenlíti. Jelen szerződés hatálya alatt Megbízó köteles a rendszerhasználati szerződést hatályában fenntartani.

5.2. Megbízott jogai és kötelezettségei:

5.2.1. Megbízott jogosult arra, hogy a szerződésbe foglalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vett alkalmazottai vagy munkatársai személyét szabadon meghatározza, illetőleg arra is, hogy a szerződés teljesítéséhez közreműködőt vegyen igénybe. Megbízott az igénybe vett közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.

5.2.2. Megbízott köteles az adatvédelmi tisztviselő személyét a NAIH e célra hivatott nyilvántartásába az 5.1.6. alpontban meghatározott e-mail címhez való hozzáférést követően soron kívül, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

5.2.3. Megbízott köteles a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 2 hónapon belül Megbízó alapvető (főtevékenységéből eredő) adatkezelési folyamatait megismerni, az adatkezelések megfelelőségének helyreállítására ütemtervet készíteni és Megbízóval ismertetni. Amennyiben Megbízó a Megbízottat akadályoztatja ezen feladatai ellátásában, együttműködési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, úgy Megbízó ezen magatartása a Megbízott késedelmét kizárja. Az ütemterv Felek általi egyeztetése, Megbízó igényeinek megfelelő módosítása a két hónapos határidőt meghaladhatja.

5.2.4. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladata állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

5.2.5. Megbízott köteles Megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6. FELELŐSSÉGI ÉS SZAVATOSSÁGI KÉRDÉSEK

6.1. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében a Megbízónak átadott bármely dokumentum, termék tekintetében egyetlen harmadik félnek sincs olyan joga, amely a Megbízót a szerződés tárgyának folyamatos és háborítatlan használatában akadályozná.

6.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a megbízás gondossági és nem eredménykötelem, azaz a Megbízott arra köteles, hogy a legjobb tudása és tapasztalata szerint a Megbízó érdekének legteljesebb mértékben történő szem előtt tartásával járjon el és tegyen meg minden szükséges lépést a megbízásban szereplő feladatok teljesítése érdekében.

6.3. Megbízott a Megbízótól kapott információkat valósnak fogadja el, azok valóságtartalmát nem köteles vizsgálni. Megbízott felhívja a Megbízó figyelmét arra a tényre, hogy a teljesítés valóságtól eltérő eredményeiért semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha az eltérés a Megbízó valóságot nem fedő vagy hiányos adatszolgáltatásából vagy a Megbízótól kapott téves információkból adódik.

6.4. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alá tartozó adatkezelés jogosulatlan vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, vagy bármely, az adatvédelemmel összefüggő kötelező belső szabályzat, szabályozás, utasítás hiánya vagy jogszabályba ütközése miatt Megbízóval szemben az eljáró hatóság, bíróság jogerős döntésében bírságot vagy más hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megbízott a közrehatása arányában felelősséggel tartozik a 3.15. pontban foglaltakra figyelemmel.

6.5. Felek rögzítik, hogy Megbízottat nem terheli felelősség, amennyiben a kár azért következik be, mert a Megbízó figyelmen kívül hagyta a Megbízottnak a jelen szerződés teljesítése során tett tanácsait, ajánlásait, javaslatait, Megbízottat nem vonja be az adatkezeléssel érintett munkafolyamatokba, továbbá a 6.3. pontban foglaltak szerint.

7. KAPCSOLATTARTÁS

7.1. Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki:

7.1.1. Megbízó kapcsolattartójának adatiról Megbízó köteles a jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul tájékoztatni Megbízottat.

7.1.2. Megbízott részéről szerződéses és szakmai kapcsolattartó: dr. Farkas Beáta; +36 30 4364288; dr.farkas.beata@gdpreg.hu

7.2. Felek kötelesek a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változást haladéktalanul írásban (beleértve az elektronikus utat is) közölni a másik Féllel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

8. TITOKTARTÁS

8.1. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutó, a másik Fél üzleti titkát képező tényt, adatot, információt (kiemelten a Megbízó által kezelt bizalmas, személyes, különleges, minősített adatokat, dokumentumokat, szabályzatokat, nyilvántartásokat) megőrzik, azt nyilvánosságra vagy kívülálló harmadik személy tudomására nem hozzák, illetve illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé nem teszik.

8.2. Felek rögzítik, hogy bármely Fél üzleti titkainak köre kiterjed az általa vagy megbízásából végzett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli kutatásaival, fejlesztéseivel, üzleti tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival, műszaki ismeretével összefüggő bármilyen formában létező adatra, tényre, információra.

8.3. Minden, a jelen szerződés alapján átvett adatot – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az adattulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni, ide nem értve azon adatokat és dokumentumokat, amelyeket jogszabályi kötelezettségből kifolyólag kell megőrizni valamelyik Félnek.

8.4. A titoktartás a Felekre, tagjaira, alkalmazottaira, közreműködőire, valamint egyéb teljesítési segédjeire is vonatkozik. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a Felek a polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak.

8.5. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, információkra, melyek nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból elérhetőek, a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

9. GDPREG RENDSZER

9.1. Megbízott a megbízás teljesítéséhez, az adatvédelmi nyilvántartási feladatokra a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftvert használja, melyhez a regisztráció elvégzése, az éves rendszerhasználati díj kiegyenlítése Megbízó feladata. A regisztrációban Megbízott segítséget nyújthat, vagy jelen megállapodás keretében Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott elvégezze a www.gdpreg.hu weboldalon a szervezet publikus adataival a regisztrációt.

9.2. Megbízó hozzájárul, hogy a GDPReg szoftverben a Megbízott számára DPO jogosultságú alfelhasználói hozzáférés, valamint korlátozott hozzáféréssel tanácsadói jogosultságú alfelhasználói hozzáférés kerüljön létrehozásra a tanácsadói feladatok támogatására a szerződés teljesítésének idejére, az adatkezelő szervezet(ek) engedélyezett hozzáférésének megfelelő mértékig és ideig. Az elsődleges-, vagy a felhasználói jog szerkesztéséhez feljogosított felhasználó (adatkezelő képviselője vagy megbízottja) a jogosultságokat bármikor korlátozhatja vagy a hozzáférést megszüntetheti, ezzel vállalva azt, hogy a Megbízott nem- vagy csak részben tudja ellátni jelen megbízást. Az alfelhasználók által elvégzett műveletek a rendszerben naplózásra kerülnek.

10. VIS MAIOR

10.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, jelen szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet bármely Fél saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem volt elhárítható, és amely nem vezethető vissza saját hibájára vagy gondatlanságára. Az ilyen események lehetnek, de nem kizárólag az alábbiak: háborúk vagy forradalmak, tűzvészek, árvizek, járványok és természeti csapások.

10.2. Ha vis maior helyzet áll elő, a Feleknek – haladéktalanul – írásban értesíteniük kell egymást a vis maior tényéről és annak okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli.

10.3. A vis maior azon formájára, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés szabályai vonatkoznak és – a Felek elszámolási kötelezettsége mellett – a szerződés megszűnik.

10.4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés lehetetlenné válása esetén a hatályos Ptk-ban foglaltak az irányadóak.

11. ADATFELDOLGOZÁSI RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen szerződés teljesítése során személyes adatok kezelésére, feldolgozására kerül sor, melyre tekintettel Megbízó mint adatkezelő és Megbízott mint adatfeldolgozó közötti jogviszonyt, valamint az adatfeldolgozói tevékenységet a GDPR 28. cikke szerint jelen fejezet rendezi.

11.2. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a szerződés teljesítése céljából további adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti jelen szerződésből eredő kötelezettségeit, Megbízott teljes felelősséggel tartozik a Megbízó felé további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért.

Az igénybe vehető további adatfeldolgozó: IP Monitoring Kft. (3715 Gesztely, Sport utca 15. adószám: 24778396-2-05, képviseli: Szűcsné Tóth Éva), Rackforest Zrt. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001., adószám: 32056842-2-41, képviseli: Atiyeh Nabil), MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., adószám: 23982273-2-42, képviseli: Leskó Norbert). Megbízott vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak az általános adatvédelmi rendeletben (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.

11.3. Az adatfeldolgozás célja, hogy Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező tanácsadói tevékenységet szerződésszerűen teljesíteni tudja, ezért Megbízott a Megbízó utasítása szerint, jelen szerződésben meghatározott célra kezeli a jelen meghatározott személyes adatokat.

11.4. Megbízott nem végezhet a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához nem szükséges, valamint jogszabályban meghatározott adatfeldolgozói feladatok körét meghaladó tevékenységet, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Megbízó rendelkezései szerint dolgozhatja fel, Megbízó rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni, saját céljára adatkezelést nem végezhet.

11.5. Megbízó mint adatkezelő által adott utasításokért saját maga felel. Megbízott a személyes adatokat kizárólag Megbízó írásbeli utasításai alapján kezeli - beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is -, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról Megbízott a Megbízót az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha a Megbízó értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

11.6. Megbízott mint adatfeldolgozó a szerződésből eredő feladatai tekintetében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megbízott köteles az érintettek jogait és szabadságait érintő változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével az adott helyzetben általában elvárható mértékben a GDPR 32. cikkén alapuló technikai és szervezési intézkedéseket kialakítani és alkalmazni annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja a személyes adatok védelme kapcsán.

11.7. Megbízott mint adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben köteles segíteni Megbízót mint adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

11.8. Megbízott mint adatfeldolgozó segíti Megbízót mint adatkezelőt a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

11.9. Megbízott mint adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst köteles az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül írásban bejelenteni megbízónak mint adatkezelőnek. Felek rögzítik, hogy Megbízott önállóan nem jogosult adatvédelmi incidens esetén bejelentéssel élni a NAIH felé, továbbá az érintettek tájékoztatása is Megbízó kötelezettsége. Adatvédelmi incidens észlelése esetén Megbízottnak törekednie kell arra, hogy minden szükséges és tőle elvárható módon segítse Megbízót a GDPR 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott tartalmú bejelentés megtételében.

11.10. Megbízott köteles Megbízó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti Megbízó által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

11.11. Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

11.12. Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően Megbízott az adatkezelő Megbízó döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

12. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

12.1. Megbízó kijelenti, hogy Megbízott jogosult arra, hogy a Megbízás létrejötte esetén referenciái körében a Megbízó cégnevét, a Megbízó részére teljesített szerződési szolgáltatás jellegét további ajánlataiban, valamint honlapján megjelölje.

12.2. Megbízott képviselője nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b.) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

12.3. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak ítél, a szerződés többi rendelkezései hatályukban változatlan érvényességgel maradnak fenn, kivéve, ha az érvénytelennek minősített rendelkezés nélkül a Felek közötti szerződés létre sem jött volna.

12.4. Felek között minden értesítést írásban kell a másik Félnek megküldeni (személyes átadás, levél, telefax, e-mail). Az értesítésben foglaltaknak csak az átvételt követően lehet bármilyen joghatálya, kivéve, ha az átvételt az értesített megtagadja, vagy a kézbesíthetőséget lehetetlenné teszi. Ilyen esetben a jogkövetkezmények a legalább 5 napos időközzel megkísérelt 2. értesítést követően beállnak. A székhelyben, értesítési címben vagy egyéb, a szerződést érintő adatban bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást.

12.5. Felek rögzítik, hogy a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át ("nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén érdekeiket bírósági úton érvényesítik akként, hogy jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a GDPR, a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 2 példányban írták alá.

Kelt.: ................... Miskolc, ....................


.......................................
..............................
képviselője
Megbízó
.......................................
GDPReg Kft.
képviselője
Megbízott


Szerződés minta letöltése

Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!