Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, mint az EU 2016/679 rendelete alapján Adatfeldolgozó) által fejlesztett és forgalmazott GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver (továbbiakban: szoftver) használati feltételeit szabályozza a program használói (továbbiakban: Felhasználó, az EU 2016/679 rendelete alapján Adatkezelő) részére.

A SZOLGÁLTATÓ (ADATFELDOLGOZÓ)

Cégnév: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím: 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Adószám : 26505196-2-05
Cégjegyzékszám : 05-09-031096
Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12046119-01655577-00100009
Képviseli: Szűcsné Tóth Éva Zsuzsanna, Csorba István
E-mail cím: info@gdpreg.hu
Weboldal: www.gdpreg.hu

A FELHASZNÁLÓ (ADATKEZELŐ)

A Felhasználó az a jogi, vagy természetes személy, amely (aki) a weboldalon történő regisztrációval és ezáltal a szerződés megkötésével Adatkezelőként vagy Adatfeldolgozóként meg van nevezve. Nem tekinthető Felhasználónak az a természetes, vagy jogi személy, aki a GDPReg szoftverrel más Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó számára szolgáltatást végez, arról számlát bocsát ki, a szoftvert bármilyen jogcímen használja, a végzett szolgáltatásról a saját nevében számlát állít ki, vagy bevételre tesz szert. Szolgáltató egy adószámmal rendelkező Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó szervezetet tekinti egy Felhasználónak.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek és kötelezően alkalmazandók minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által forgalmazott GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó által történő felhasználására és igénybevételére irányul.

1.2. Jelen ÁSZF 2018. szeptember 03. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-el hatályát veszti a GDPReg szoftverre vonatkozó, 2018. május 22. napján hatályba léptetett ÁSZF.

1.3. Az ÁSZF nem alkalmazandó a Ptk. 8:1. § (1). 3. szerint fogyasztónak minősülő partnerekkel fennálló szerződéses jogviszonyokra. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

1.4. A jelen ÁSZF egyes rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseitől, valamint a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről és különösen ezen rendelkezésekről tájékoztatásban részesült, és azt kifejezetten elfogadja.

1.5. Felhasználó a Szolgáltatóval az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhat. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

1.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt a kapcsolattartásra megadott e-mailcímen és/vagy a Felhasználók által használt felületen értesíti a Felhasználót a tervezett változásokról. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcíméről küldött elektronikus levélben) nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a szerződést az ÁSZF vonatkozó rendelkezése alapján írásban, 30 napon belül felmondani (cégszerűen aláírt postai levélben vagy a regisztrált e-mailcímről érkező e-mailben).

2. A szerződés tárgya

2.1. A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval, az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és az abban foglaltak elfogadásával a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, a GDPR 28. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottaknak megfelelően, megbízza Szolgáltatót, hogy az általa fejlesztett és üzemeltetett a 3. pontban részletesen meghatározott GDPReg szoftver működtetésén keresztül, a 4. pontban meghatározott célokból, részére adatfeldolgozási tevékenységet, mint szolgáltatás nyújtson.

2.2. Felhasználó a fenti szolgáltatás ellenében a Szolgáltató által meghatározott - mindenkor érvényes árlista szerint, a nyilvántartott aktív státuszú személyek száma és a kedvezmények, egyéb lényeges paraméterek alapján kalkulált éves rendszerhasználati díj fizetésére köteles.

3. A GDPReg szoftver

3.1. A GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. tulajdonát képezi a GPDReg nevű adatkezelési rendszert támogató szoftver (továbbiakban: GDPReg szoftver, vagy szoftver) amely Felhasználókat támogatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: általános adatvédelmi, vagy GDPR rendelet) foglaltaknak megfelelő dokumentálási, nyilvántartási feladatok teljesítésében.

3.2. A GDPReg szoftver főbb funkciói:

1. Hatékonyan támogatja a GDPR rendelet követelményeinek teljesítését, dokumentálását (pl. adatvédelmi tisztviselő kijelölés, hatásvizsgálat szükségesség)

2. Beépített általános munkavállalói és ügyfelekre vonatkozó, illetve egészségügyi intézményekre, önkormányzatokra és intézményekre, oktatási intézményekre specifikus sablonok egyszerű kiválasztásával és igény szerinti módosításával könnyen és gyorsan elkészíthető az adatkezelési nyilvántartás

3. GDPR 6. cikke szerinti jogalaphoz rendelés, valamint a 9. cikk szerinti különleges adatkezelés indoklása legördülő menüből választható

4. Létrehozhatóak új adatkezelési kategóriák (pl. egyes tevékenységek, egyes érintetti csoportok adatkezeléseinek elkülönítésére)

5. Adatkezelésekhez válaszhatók beépített leggyakoribb személyes adat típusok (pl. név, személyi szám, adóazonosító), egyedileg létrehozhatók az adatkezeléshez kapcsolódó személyes adat típusok (pl. különleges azonosító szám)

6. Az adatkezelésekhez szükséges hatáselemzéshez (kockázatelemzéshez), valamint az érdekmérlegeléshez dokumentált eszközt biztosít

7. Tartalmazza az adatkezeléseknél használt rendszerek leltárját, adatfeldolgozóhoz rendelhetően (korlátlan számban rögzíthetők a rendszerek, azok biztonságával és törlésével kapcsolatos információk)

8. Tartalmazza az adatfeldolgozókat, a szerződés, adatfeldolgozás főbb adatait, azonosítva kapcsolatukat az egyes adatkezelési rendszerekhez

9. A program adatkezelési kategóriánként generálja a szerkeszthető adatkezelési tájékoztatókat

10. Lehetővé teszi az egyes adatkezelések személyekhez rendelését

11. Lehetővé teszi a személyi adatok tömeges importálását bármely szerkezetű *.xls, *.xlsx és *.csv állományból (adatkezelő döntésének megfelelő azonosítási rendszer használata lehetséges (pl. név, munkakör helyett munkaszám, egyedi azonosító)

12. Korlátlan számban létrehozhatók egyedi személyi törzsadat csoportok (általános munkavállalóin kívül pl. munkavállalói csoportok, hallgatók, gondozottak, olvasók, adott rendezvényen részvevők, Mókus-csoport óvodásai, stb).

13. A hozzájárulás alapú adatkezelésekhez generálja a szerkeszthető, kinyomtatható jognyilatkozatokat

14. Biztosítja a személyekhez rendelt adatkezelések és adatok könnyű nyomonkövetését, figyeli az egyes személyes adatkezeléseken belüli adatok lejárati idejét és figyelmeztet az intézkedések szükségességére

15. Jelzi a lejárt adat elérhetőségét, dokumentálja a megszüntetéssel járó intézkedéseket, naplózza az eseményeket

16. Támogatja az adatkezelések - akár különböző gyakoriságú - felülvizsgálatát, dokumentálási lehetőséget biztosít az Info. tv. követelményének megfelelően

17. Biztosítja az adatkezelési incidensek nyilvántartását

18. A programot tetszőleges számú, különböző jogosultságokkal rendelkező személy kezelheti

19. A program naplózza a kezelése során történt eseményeket

20. A program kezelése és az egyes felületek kitöltése írott segédlettel támogatott

21. Munkanapokon 8-16 óra között élő chat technikai support biztosított

3.3. A szoftver fejlesztése a jogszabályi előírásoknak, hatósági elvárásoknak, kialakuló gyakorlatnak megfelelően, illetve a felhasználók munkájának könnyítésére vonatkozóan folyamatos. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, a szoftver legfrissebb verziót Szolgáltató folyamatosan elérhetővé teszi Felhasználók számára, az újdonságokra a szoftver felületén felhívja a figyelmet. A jogszabálykövetés, szoftverfrissítés díja a rendszerkövetési díjban szerepel.

3.4. A GDPReg szoftverben tárolt személyes adatok: a Felhasználó által opcionálisan megadott adatok (pl. Felhasználó, alfelhasználók személyes adatai (a személyi adatkezeléseknél maximálisan elsődleges, másodlagos, harmadlagos azonosító, jogviszony kezdete, jogviszony vége), érintetti kérelmekkel, adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos személyes adatok). A nyilvántartott személyek azonosítása a Felhasználó által meghatározott módon megvalósítható. A szoftver személyes adatok megadása nélkül is használható, ebben az esetben a generálható Adatkezelési tájékoztatókon, hozzájárulási jognyilatkozatokon nem szerepel név, az adatkezelések során a munkavállalók és érintettek beazonosítása a Felhasználó feladata.

3.5. A Szolgáltató a Web felületen működtethető programot bérelt, szerverfarmon lévő gépekre telepített, nyilvánosan elérhető módon üzemelteti. A szerződésben a Szolgáltató a Felhasználó számára a Felhasználó munkavégzésének és a GDPR rendelet kötelezettségének segítéséhez az alábbiakban részletezett feltételekkel használati jogot biztosít a rendszer futtatására kialakított infrastruktúrához.

3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szoftver és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy a szoftver egyes funkcióit vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen. A szoftver, annak egyes funkciói és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kivezetéséről, illetve megszüntetéséről a Szolgáltató 30 nappal előre, kapcsolattartó e-mailcímére küldött elektronikus levélben értesíti az érintett Felhasználót. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a szoftverhez kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

4. Adatfeldolgozói megbízás céljai

4.1. A Szolgáltató által Felhasználó részére végzett adatfeldolgozói megbízás céljai:

 1. a személyes adatok jogszerű gyűjtésének és kezelésének, célhoz kötöttségének maradéktalan biztosítása

 2. az érintettek önrendelkezési és személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogainak biztosítása

 3. az adatkezeléshez szükséges informatikai rendszer rendelkezésre állásának biztosítása

 4. az adatkezelés biztonsági feltételeinek biztosítása

 5. az adatok tárolásának biztosítása

 6. az adatok pontosságának, integritásának és bizalmas jellegének biztosítása

 7. az érintettek hozzáférési jogainak helyesbítési jogának, adatok törléséhez való jogának, tiltakozáshoz való jogának és joggyakorlásának biztosítása

4.2. Szolgáltató a szoftver működtetésével a 4.1 pontban rögzített célok megvalósulásának informatikai hátterét és kereteit biztosítja, azonban a Felhasználó, mint adatkezelő felel az általa kezelt adatok tartalmáért és jogszerűségéért.

5. A szerződés létrejötte, a megrendelés szabályai

5.1 A Felhasználó vagy képviselője Szolgáltatóval a weboldalon történő regisztrációval, valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltésével, jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és az abban foglaltak elfogadásával szerződéskötést kezdeményez a GDPReg szoftver kiválasztott csomagjának használatára. Regisztrációt végző felelőssége, hogy olyan kapcsolattartó adatait adja meg, aki jogosult Felhasználó nevében eljárni (Felhasználó képviseletére jogosult, továbbiakban kapcsolattartó), illetve a kapcsolattartásra megadott e-mailcím bizalmassága megfeleljen Felhasználó által elvártaknak.
Szolgáltató kizárólag Magyarország földrajzi területéről érkező, valós adatokkal végzett regisztrációt tekinti érvényesnek, egyéb esetekben a szerződés nem jön létre.

5.2. A Felhasználó a megrendelés során minden esetben köteles legalább az alábbi adatokat megadni a Szolgáltató részére:

 1. Szervezet neve

 2. kapcsolattartó email címe (Szervezet kapcsolattartásra szolgáló email címe a Számlázással, szerződéskötéssel, szoftverrel kapcsolatos információk céljából)

 3. érvényes adószám

 4. kapcsolattartó neve

 5. kapcsolattartó telefonszáma

 6. számlázási adatok, cím

 7. szervezet jellege a hozzáférhető adatkezelési sablonok céljából (jelenleg Gazdasági társaság, Egészségügyi szervezet, Önkormányzatok és intézményeik, Oktatási intézmények)

Opcionálisan megadható a választott tanácsadó, aki a szoftver bevezetésében, a felhasználók támogatásában nyújt segítséget (a tanácsadó a regisztrációt követő 30 napig a szoftver felületén a jogosult belépését követően megadható, későbbi módosítást Szolgáltatóval szükséges egyeztetni). A választott tanácsadó elérhetősége megjelenik a szoftver felületén, a későbbi kommunikáció megkönnyítésére.

A GDPReg szoftver felhasználása során vélelmezve van a GDRP rendelet és a szervezet adatkezeléseinek ismerete. Szolgáltató a weboldalon szereplő, szoftver regisztrációkor választható regisztrált tanácsadóit oktatja a használatról, a Felhasználóknak a szoftverben leírást ad). A szoftverhasználat díja csak a szoftver hibás működésével kapcsolatos segítségnyújtást tartalmazza, egyedi- vagy jogi tanácsadást nem. A bevezetéssel, kezeléssel kapcsolatban egyedi megállapodást kell kötni Szolgáltatóval vagy bármely tanácsadóval.

A Felhasználó köteles a megrendelés során megadott adatainak változásait haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére bejelenteni, az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni, valamint az adatok módosítását a szoftver felületén a Szervezeti adatok menüben elvégezni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

5.3. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

5.4. Weboldal a regisztrációt követően kapcsolattartónak megadott e-mailcímére regisztrációt megerősítő e-mailt küld. Szolgáltató nem felelős az illetéktelen személyek (regisztrációt végzők) regisztrációja következtében esetlegesen bekövetkező, a Felhasználó képviselőjeként megadott e-mailcímére kiküldött elektronikus levél miatti incidensért, a megerősítő e-mailt jóhiszeműen, a regisztráció véglegesítése céljából küldi, melynek célja nem kéretlen reklám.

5.5. Csoportos regisztráció esetén a csoporttag kiválasztott szoftvercsomagra vonatkozó érvényes szerződés létrejöttének feltétele a csoporttag megerősítő e-mailjében megkapott linkről elérhető weboldalon a bejelentkezési adatok megadásakor az Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása.

5.6. A megrendelés alapján Szolgáltató a hatályos árlistájának megfelelő díjat Felhasználó kapcsolattartójának e-mailcímérre elektronikus úton küldött díjbekérővel kéri be a Felhasználótól. Pénzügyi teljesítés esetén (a szoftver ellenértékének kifizetése, szükség esetén a díjbekérő kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után) Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb egy munkanapon belül aktíválja a Felhasználó fiókját, hozzáférést biztosítva a szoftver használatára. A pénzügyi teljesítést követően Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állít és küldd ki Felhasználó kapcsolattartójának e-mailcímére. A számlázás módját és a fizetési feltételeket a 6. pont tartalmazza részletesen.

A szerződés a kiválasztott díjcsomag díjának kiegyenlítésével, illetve a megrendelés Szolgáltató általi befogadásával jön létre.
A szerződéskötéssel a GDPReg használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

5.7. Amennyiben a munkavállalói létszám növekedése miatt a Felhasználó nagyobb csomagot igényel, azt Szolgáltatónak postai úton, kapcsolattartó e-mailcíméről küldött elektronikus levélben történt jelzést vagy a weboldalon történő megrendelést és a szolgáltatói díj – a meglévő és az igényelt díjcsomag éves díj időarányos részének megfelelő összegű – ellenértékének kifizetését követően Szolgáltató késedelem nélkül biztosítja (a csomagok közötti díj különbözetét Felhasználó kapcsolattartójának e-mailcímére elektronikus úton küldött díjbekérővel kéri be a Felhasználótól, pénzügyi teljesítés esetén Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb egy munkanapon belül biztosítja a hozzáférést a kifizetett csomagnak megfelelő személyi adatkezeléshez).

5.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a munkavállalói létszám csökkenése esetén a már befizetett éves díj visszatérítésére nincsen lehetőség.

5.8. Amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy neve, illetve társasági formája megváltozott cégbírósági módosítás, átalakulás vagy felvásárlás esetén jogutódlással történő megszűnés miatt, úgy a program felhasználójának nevét a Szolgáltató a szoftverben módosítja. Szolgáltató az évközi céglemondást, cégek cseréjét függetlenül attól, hogy a regisztrált cégben történt-e adatrögzítés, csak a számlával még nem rendezett időszakra fogadja el.

 1. Szolgáltató a Felhasználó igénye, írásos vagy elektronikus megrendelés alapján az aktuális árlistájában közölt díjért vagy egyedi megállapodás alapján vállalhatja további szolgáltatások nyújtását (adatvédelmi tanácsadás, telefonos vagy helyszínen történő munkavégzéssel, szabályzat, tájékoztató, szerződéstervezet átadása). A Felhasználó telephelyén végzett munka ellenértékét Felhasználó – ha eltérő megállapodás nem születik – készpénzben tartozik megfizetni a munkát végző személynek.

6. Számlázás és fizetési feltételek, kedvezmények

6.1. Szolgáltató a GDPReg szoftver használatának az éves árlistáját köteles a honlapján közzétenni. A díjfizetési időszak a számlázási időszakot megelőző naptári nap, majd az azt követő 365. nap.

6.2. A Szolgáltató a szolgáltatás díját módosíthatja, melyet a weboldalon frissít, a tervezett változásokról legalább 15 nappal a változást megelőzően Felhasználók által használt felületen értesíti a regisztrált Felhasználókat, írásos vagy e-mail tájékoztatást nem küld. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosított díjfizetés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban a módosított szolgáltatási díjak vonatkoznak. Amennyiben a Felhasználó fenti határidőn belül nem él a rendes felmondási jogával, úgy a nyilatkozattétel elmaradása a díjmódosítás a Felhasználó általi kifejezett elfogadásának minősül, és erre tekintettel a fennálló szerződése a Szolgáltató által közölt díjváltoztatásnak megfelelően módosul.

6.3. Szolgáltató az esedékes használati díjról a díjfizetési időszakot megelőző 15 napjáig számlát vagy díjbekérő állít ki a Felhasználó részére, aki azt a fizetési határidőig tartozik átutalni a megadott bankszámlára. A kifizetett díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a pénzügyi teljesítés időpontja. A nem díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a számla kiállításának időpontja. Amennyiben e kérdésben jogszabályi változás következik be, Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a számláján szereplő dátumokat a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

6.4. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogában áll a törvényes késedelmi kamatot felszámítani. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a Felhasználóval szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket (ideértve az illetékeket, illetve az ügyvédi és végrehajtói munkadíjakat). A Szolgáltató fizetési felszólítása a követelés elévülését megszakítja.

6.5. Amennyiben a következő időszakra (365 napra) esedékes használati díj legkésőbb a megfizetett tárgyidőszak utolsó napjáig, vagy a számlán szereplő fizetési határidőre nem kerül a Felhasználó által rendezésre, úgy a Szolgáltató a szoftverhez történő hozzáférést, valamint a szoftverhez kapcsolódó igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat, a következő tárgyidőszak első munkanapjától kezdődően jogosult felfüggeszteni. A Felhasználó a felfüggesztés időtartama alatti időszakra is köteles használati díj megfizetésére.

6.6. Amennyiben a 6.5. pont szerinti felfüggesztés időtartama alatt az elmaradt használati díj kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató a díj megfizetését követő 1 munkanapon belül aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez, valamint a Felhasználó ismét eléri az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat.

6.7. Amennyiben a 6.5. pont szerinti felfüggesztés kezdőnapjától számított 30 napon belül az elmaradt használati díj kiegyenlítésére nem kerül sor, úgy Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését jogosult véglegesen letiltani és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzés alkalmazzon.

6.9. Általános és csoportos kedvezmény igénybevételének módja, automatizált döntéshozatal:

6.9.1. A csomagok díjai a Felhasználó aktív (nem inaktív állapotú) munkavállalóinak létszámától, a szervezet jellegétől vagy az azonos fenntartói/érdekeltségi/tulajdonosi vagy szakmai körbe tartozók számára rendelkezésre álló csoportos regisztráció esetén a főszervezeten kívüli tagok számától és a csoporttagoknál nyilvántartandó személyek (pl. munkavállalók, hallgatók, gondozottak) számától függően kerültek kialakításra, a weboldalon közzétett, megrendeléskor érvényes árlista figyelembevételével. Szolgáltató fenntartja a jogot az árlista előzetes tájékoztatás nélküli módosítására. Szolgáltató egyedi mérlegelésének és üzletpolitikájának megfelelően jogosult az egy csoportba tartozó szakmai szervezetek körét meghatározni, melyet írásos megállapodásban kell rögzíteni (Felek elfogadják az e-mailben történő tájékoztatást is).

6.9.2. Szolgáltató közigazgatási szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, egészségügyi intézmények és egészségügyi vagy szociális tevékenységet is végző szervezetek, oktatási intézmények és oktatási, nevelési tevékenységet is végző szervezetek, kulturális intézmények és kulturális tevékenységet is végző szervezetek részére általános kedvezményt biztosít. A kedvezmény a regisztrációkor a szervezet jellegének kiválasztásával érvényesíthető, utólagos jóváírásra nincsen mód. Ha a szervezet neve nem utal a tevékenységre, a kedvezményhez igazolás szükséges.

6.9.3. Szolgáltató az általános kedvezményen felül az azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó szervezetek, főként önkormányzatok és intézményeik számára a csoport tagjainak számától függő további százalékos kedvezményt biztosít.

A weboldalon történő elektronikus regisztrációs, megrendelési folyamatból adódóan a kedvezmény a csoporttagok egyidejűleg elvégzett regisztrálójával érvényesíthető, vagy későbbi időpontban elvégzett regisztráció esetén a csoporttagoknak a kedvezmény igénybevételéhez a regisztrációkor szükséges megadni a főszervezet egyedi azonosítására szolgáló, a Szolgáltató által meghatározott kódot (pl. adószám, megrendelésszám). Ennek hiányában a regisztráció és a megrendelés, fizetés folyamatból adódóan utólagos jóváírásra nincsen mód, a kedvezmény a Felhasználó írásos (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcíméről küldött elektronikus levélben történő), a következő számlázási ciklust min. 15 nappal megelőző kérését követően - a következő számlázási ciklusban érvényesíthető.

A csoporthoz utólag csatlakozó szervezetek kedvezménye az utólagos regisztrációkor meglévő csoporttagok számától függő. A csoporthoz utólag történő csatlakozás nem érinti a korábban csatlakozó szervezetek éves díját, utólagos jóváírásra nincsen mód.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az automatizált döntéshozatal (a kedvezmény mértékének meglévő csoporttagok számától függő számítása) a szerződés megkötése érdekében szükséges, valamint a csoportos kedvezmény igénybevétellel kezdeményezett regisztrációval a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul (hozzájárulás nélkül csoportkedvezmény nélküli, árlista szerint rendelheti meg a szoftvert). Szolgáltató biztosítja Felhasználó jogát, hogy a kedvezmény számításakor emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Szolgáltató manuális ellenőrzéssel is törekszik a helyes kedvezmény ellenőrzésére, amennyiben az automatizált számításban hiba van, minden esetben a Felhasználó számára kedvezőbb éves díj kerül meghatározásra, az esetlegesen hibásan beszedett díj visszatérítésről gondoskodik.

6.9.3. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult az általános vagy csoportos kedvezmény igénybevételével történő regisztráció esetén a kedvezmény jogosultságát (a 6.9.2. pontban felsorolt feltélteleknek megfelelőséget, illetve az azonos fenntartói/érdekeltségi/tulajdonosi vagy szakmai körbe tartozást) nyilvános cégadatbázis, törzskönyvi nyilvántartás felhasználásával vagy egyéb módon ellenőrizni, szükség esetén a jogosultságról igazolás benyújtásra kérni Felhasználót. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult kedvezményre jogosultság hiányában vagy indokolatlan módon (pl. idegen főszervezethez csatlakozással történő regisztráció esetén) a kedvezményes és a kedvezmény nélküli díj kifizetéséről Díjbekérőt kiállítani. A pénzügyi teljesítés elmaradása esetén jogosulatlan szoftverhasználatra kerül sor, a Felek egyeztetése szükséges. Amennyiben a szoftverbe Felhasználó bejelentkezése megtörtént – főként szellemi termék védelmi okokból – a szerződést Felhasználó rendes felmondással nem szüntetheti meg, eltérő megállapodás hiányában a szoftver használata a díjfizetéssel rendezett időszakra válik érvényessé, vagyis a befizetett díjjal rendezett időszak a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel arányosan csökken.

7. A szerződés időtartama és megszűntetése

7.1 A jelen ÁSZF tárgyának alapjául szolgáló szoftver felhasználási szerződés a Felhasználó döntése szerint határozott idejű, a szerződéskötéstől számított tizenkét hónapra szól, vagy határozatlan idejű.

A minimális díjfizetési időszak: 12 hónap.

7.2. Határozott idejű szerződés megszűntetése

A Felek a határozott időre kötött szerződést - az alábbi kivételektől eltekintve - rendes felmondással nem szüntethetik meg: a szerződést a Felhasználó a határozott idő lejárta előtt csak a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, és abban az esetben szüntetheti meg, ha az ÁSZF módosítása a Felhasználóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz (beleértve a Felhasználó által nem engedélyezett további adatfeldolgozó bevonásának esetét), valamint a módosított díjtételek el nem fogadása esetén.

7.3. Határozatlan idejű szerződés megszűntetése

A határozatlan időre létrejött szerződések esetében a Felek a szerződést az adott számlázási időszak utolsó napját megelőző 15. napjáig írásban (cégszerűen aláírt postai levélben vagy a regisztrált e-mailcímről érkező e-mailben) mondhatják fel. Felmondás hiányában a szerződéses jogviszony folyamatos marad, Szolgáltató Felhasználó által utoljára közölt adat (nyilvántartott személyek száma) vagy hiányában az első regisztrációban szereplő adatok alapján 15 napos fizetési határidővel kiállítja a következő számlázási időszakra (12 hónapra) vonatkozó díjbekérőt vagy számlát. A szoftver ellenértékének kifizetése, szükség esetén a díjbekérő vagy számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után) Szolgáltató továbbra is biztosítja a hozzáférést a GDPReg szoftverhez. A díjbekérő kibocsátását követő pénzügyi teljesítést követően Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére.

7.4. Azonnali hatályú felmondás

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve a jelen ÁSZF-be foglaltak megszegésével súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a szerzői jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése. A szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a már megfizetett díjak nem járnak vissza.

A Szolgáltató írásos, postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcímére küldött felszólítást követően 4. naptól felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert nem vagy korlátozottan tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül - a szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően - a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez.

Felmondás esetében a személyes adatok kezelésére való jogalap megszűnik, Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó szolgáltatását azonnal megszünteti, továbbiakban a Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően jár el, illetve az adatkezelés szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került szolgáltatást kíván aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg: Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát kívánja újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj Szolgáltató számára való megfizetésével szerezhet jogosultságot (figyelembe véve, hogy a korábbi adatbázisa az adatkezelés szerződés megszűnése utáni adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően, de max. 3 hónapig áll rendelkezésre). Amennyiben Felhasználó egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra meg kell rendelni a szolgáltatást, és befizetni a programhasználati igénye alapján kiállított számlát.

7.5. A szerződés megszűnése utáni adatkezelés

A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, melyet megelőzően 15 nappal Felhasználónak írásos (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcímére küldött) figyelmeztetést küld, melyben az adatok feletti rendelkezést kér. Mivel Szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit Felhasználó, mint Adatkezelő határozza meg, az általa adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel, valamint adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a személyes adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, a személyes adatokat Felhasználó rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, ezért a GDPReg szoftverben kezelt személyes adatokat Szolgáltató Felhasználó kérésének megfelelően kezeli.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szerződés megszűnését követően nem köteles díjmentesen az adatok tárolására, jogosult az érvényes árlista alapján tárolási díj felszámítására.

A szerződés megszűnését követő adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozóan Felhasználó írásos, postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcímére küldött figyelmeztetését és további adatkezelői utasításának kérését követően 3 nap után a GDPReg szoftverhez való hozzáférés megszüntetésre kerül, mely nem érinti az adatok tárolását. Mivel Felhasználó a szoftver használati időszakában jogosult listák készítésére, a személyes adatok exportálására, ezért Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Felhasználó írásos (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcíméről küldött elektronikus levélben történő) rendelkezésének hiányában az alábbiakat tekinti Adatfeldolgozói utasításnak:

1. Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 3 nap után (30 napon belül) a GDPReg szoftverben Felhasználó által rögzített vagy importált személyes adatokat (a nyilvántartott aktív és inaktív személyek alábbi adatait: elsődleges, másodlagos, harmadlagos azonosító, jogviszony kezdete, jogviszony vége) jelszóval titkosított excel formátumban elküldi kapcsolattartó e-mailcímére. A munkafüzet megnyitásához szükséges jelszót a szerződés megszűnését követő 1 évig bizalmasan kezeli, ezen időtartamon belül Felhasználó képviselőjének azonosítását követően, kérésének megfelelő módon átadja.

2. A szerződés megszűnését követő 3 nap után (30 napon belül) a GDPReg szoftverben Felhasználó által rögzített valamennyi adatról titkosított adatbázismentést készít. A titkosító kulcsot a szerződés megszűnését követő 1 évig bizalmasan kezeli, ezen időtartamon belül Felhasználónak – díjfizetési kötelezettségének rendezése mellett – lehetősége van az adatbázismentésről visszaállítást kérni.

3. Amennyiben a szerződés megszűnését követő 3 hónapon belül Felhasználó nem rendelkezik az adatok kezeléséről, Szolgáltató végleges, helyreállíthatatlan módon töröl valamennyi adatot adathordozóiról (beleértve az adatmentéseket is), munkafüzet megnyitásához szükséges jelszót, titkosító kulcsot. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezt követően a szoftverben nem visszaállíthatók az adatok, későbbi igény esetén az ismételt rögzítés szükséges.

8. A Felhasználó kötelezettségei:

8.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban (postai úton vagy kapcsolattartó e-mailcímére küldött üzenetben) közölni vagy azokat módosítani. Ennek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem felelős.

Ez különösen vonatkozik a számlázási adatokra, a kapcsolattartásra megadott e-mail címre. A Szolgáltató bármely tájékoztatást csak erre az e-mail címre küld, más e-mail címekről érkező kéréseket a Felhasználó képviselőjének egyértelmű beazonosításáig visszautasíthat.

A regisztrált Felhasználók az általuk megadott adatokat a weboldalon meglévő saját Felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják, vagy az Adatkezelési tájékoztató szerint kérhetik adataik helyesbítését.

8.2. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

8.3. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

8.4. A program rendellenes működésének bejelentése, csak írásban vagy e-mailben tehető meg. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

9. Felelősség

9.1. A Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a szoftver jogtiszta, és hogy a termékleírásának (specifikációjának) megfelelően fog működni.

9.2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó minden igényét, folyamatosan, hibamentesen működik. Szolgáltató az írásban, e-mailben jelzett hiba javítását haladéktalanul megkezdi, indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. Kizárólag hibabejelentésre munkanapokon magyar idő szerint telefonon technikai supportot és 8 és 16 óra között online chatfelületet biztosít.

9.3. A szoftver A GDPReg szoftver a GDPR nyilvántartási követelményeit előre definiált sablonokkal hatékonyan támogatja, eszközül szolgál a GDPR rendelet követelményeinek teljesítéséhez, de a szoftver felhasználása során vélelmezve van a GDRP rendelet és a szervezet adatkezeléseinek ismerete (minden szervezet tevékenysége, folyamatai, kapcsolatai mások). Összetett vagy nagy kockázatú adatkezelések, többszintű adatfeldolgozói láncolat – pl. adatvédelmi hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt – esetén javasolt tanácsadó, adatvédelmi/jogi szakember bevonása.

Szolgáltató a szoftvertermékért, az abban szerelő sablonok jogi megfelelőségéért semmiféle garanciát nem vállal. Az adatok rögzítése (vagy importálása), az adatkezelések kiválasztása, testre szabása, megfelelőségének biztosítása Felhasználó feladata és felelőssége (az adatkezelési sablonok adatai szabadon átírhatók, pl. cél, jogalap, vonatkozó jogszabályok, adatkezelés/adatfeldolgozás leírása, adatkezelés elmaradás következménye, adatkezelés felelőse, érintettjei, adatkezeléshez használt rendszerek, adatfeldolgozók, adattovábbítás esetén a címzettek listája, adatok forrása, az adatkezeléshez kapcsolódó személyes adat típusok, személyes adatok tárolási ideje). Kizárólag a Felhasználó felelős a szoftverbe bevitt adatok jogszerűségéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért és azok felhasználásáért.

A Szolgáltató nem felel a helytelen adatokból illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért, – a szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzemszünet, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

9.4. Szolgáltató vállalja, hogy a jogszabály miatti változások átvezetését vagy érdemi okból, az esetleges hibajavítások miatti változtatásokat elvégzi, és arról a szoftver felületén vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználót (ha ahhoz előzetesen hozzájárult). A jogszabálykövetés, szoftverfrissítés díja a rendszerkövetési díjban szerepel.

9.5. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha a fokozott biztonságú beléptetés ellenére harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte a Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

9.6. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa okozott károkért fennálló felelősségét két havi szolgáltatási díj összegében korlátozza. A szolgáltatási díjak ezen körülmény figyelembevételével kerültek meghatározásra. A Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül.

9.7. Szolgáltató nem felelős és nem köteles az alábbi feladatok elvégzésére:

 1. nem a Szoftver rendellenes működésére visszavezethető rendszer vagy adatjavítások elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: rendszer vagy adatbázis sérülés, nem rendeltetésszerű használat, téves adatrögzítés);

 2. a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;

 3. vírusfertőzés miatt adat vagy rendszer helyreállítás;

 4. helyszíni kiszállás;

 5. távasztali szolgáltatás;

 6. mentésvizsgálat;

 7. oktatás, konzultáció;

 8. új hardverre történő telepítés, konvertálás;

 9. harmadik fél által történt beavatkozás miatti probléma kivizsgálása, elhárítása;

 10. harmadik fél által szállított rendszereken történt változások (pl.: adatformátum, adatszerkezet) átvezetése;

 11. hardver vagy hálózati probléma miatt bekövetkezett probléma kivizsgálása, megoldása;

 12. a jogszabályváltozások miatt szükséges hardveres beavatkozás, az ezekkel kapcsolatos alkatrész, munkadíj és kiszállási költség;

10. Adatfeldolgozói megállapodások

10.1. Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó nem végezhet a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához nem szükséges, valamint jogszabályban meghatározott adatfeldolgozói feladatok körét meghaladó tevékenységet, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Felhasználó, mint Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet. Felek rögzítik, hogy az adatkezelést érintő érdemi döntésnek tekinthető különösen az adatkezelés céljának meghatározása, az adatkezelés időtartamának meghatározása, az adatkezelés során alkalmazott eszközöknek kiválasztása, adatok megismerésére jogosult személyek körének meghatározása, az adatok továbbításáról való döntés, az adatbiztonsági intézkedések meghozatala, az érintettek tájékoztatására vonatkozó kötelezettség teljesítése, az adatfeldolgozó kiválasztása.

10.2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató további adatfeldolgozót csak Felhasználó általános, vagy eseti és előzetes írásos engedélye és meghatalmazása alapján vehet igénybe, a GDPR 28. cikkének megfelelően. Az előzetes engedély alapján igénybe vett további adatfeldolgozó is köteles jelen szerződésnek megfelelően eljárni. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti jelen szerzőséből eredő kötelezettségeit, Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért. Adatfeldolgozó az adatok felhasználási jogát harmadik személyre nem ruházhatja át.

10.3. Szolgáltató a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja Felhasználót a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha Felhasználó ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére Szolgáltató kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult, vagy Felhasználónak joga van a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére.

10.4. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni. Kijelentik, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatban együttműködési kötelezettségeiknek az általában elvárható módon tesznek eleget, az adatfeldolgozás hibátlan teljesítésének, biztonsági követelményeinek megtartásának és az érintettek magánszférájának tiszteletben tartásának érdekében. Szolgáltató köteles az Felhasználót a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó tevékenységéről folyamatosan, a szükséges mértékben tájékoztatni, a feladat teljesítése során vele együttműködni.

10.5. Felek rögzítik, hogy egymás között a kapcsolatot az adatfeldolgozással kapcsolatos utasításokra vonatkozóan írásos módon tartják (beleértve az elektronikus levelet is). Bármely fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tevő akadály felmerülése, illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést cégszerűen aláírt levélben is meg kell erősíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó fél felelős.

10.6. Felek megállapodása alapján adatvédelmi incidens esetén Adatfeldolgozó köteles az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni az Adatkezelőt, hogy az a jogszabályi kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. Felek megállapodnak abban, hogy Adatfeldolgozó nem jogosult adatvédelmi incidens esetén bejelentéssel élni a NAIH felé, továbbá az érintettek tájékoztatása is Adatkezelő kötelezettsége.

Adatkezelő felé történő értesítésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a következőket, annak érdekében, hogy a bejelentést meg tudja tenni a felügyeleti hatóság felé:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 4. ismertetni kell az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

10.7. A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

10.8. A Szolgáltató által biztosított adatbiztonsági intézkedéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

11. A szellemi termékhez fűződő jog

11.1. A jelen ÁSZF tárgyának alapjául szolgáló szoftver az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval és a szoftver elnevezésével együtt a Szolgáltató fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. A szoftver egészében és részeiben is, továbbá annak módszertana, elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció – ideértve a szoftver sablonjait, készülő listáit, tájékoztatóit, nyilatkozatait, valamint a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a szerződés alapján a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is - a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett. Szolgáltató tilt a szoftver működésének megismerésére vonatkozó minden törekvést (visszafordítás, kódvisszafejtés, belső felépítés elemzése).

11.2. A Felhasználó a Szolgáltató által forgalmazott szoftver kizárólag üzleti célokra történő belső használatra jogosult. A szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftver hozzáférését harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. A szoftvert, annak alkalmazásait, adatbázisait és más komponenseit tilos visszafordítani, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni, a forráskódot a tárgykódból kinyerni.

Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá érvényesítheti a Felhasználóval szemben felmerült kártérítési igényét.

11.3. A szoftverek szolgáltatásait, az ellátott funkciókat, a program dokumentáltságát, és egyéb funkcióit a Felhasználó a szoftver Kezelési útmutatójából és/vagy beépített leírásaiból, illetve a honlapon közzétett anyagokon, a honlapon szereplő regisztrált tanácsadókon keresztül ismerheti meg. Figyelemmel a GDPReg szoftver újdonságtartalmára, időszerűségére, a Rendelet betartására kötelezett, a szoftver által kínált funkciókra érdeklődést tartó potenciális érdeklődők számára, illetve a szoftverben előre definiált adatkezelési sablonokra, nyilvántartásokra, Szolgáltató nem biztosít DEMO szoftvert.

11.4. Szolgáltató nem kötelezhető az ÁSZF 3.2. pontjában meg nem határozott funkciók fejlesztésére, illetve azt külön megállapodás alapján vállalja.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felhasználó megrendelésével hozzájárul, hogy a szervezet nevét Szolgáltató tiltakozásáig feltüntesse weboldalán a szoftvert használó referencialistában.

12.2. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén érdekeiket bírósági úton érvényesítik, akként, hogy jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt: Miskolc, 2018. szeptember 3.

 

Szűcsné Tóth Éva, Csorba István ügyvezető
GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft.

 

 

Bemutató

Online webkonferenciára jelentkezés

Következő webkonferencia önkormányzatoknak:
Szervezés alatt

Kérjük jelezze igényét adatai megadásával, a továbbiakról értesítést küldünk.
Nézze meg, mennyire egyszerű a használat, mit tud a GDPR szoftverünk!


Hírlevél

Hírlevél feliratkozás