ÁSZF változás: 2022. október 1.


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, az EU 2016/679 rendelete alapján Adatfeldolgozó) által fejlesztett és forgalmazott GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver használati feltételeit szabályozza az adatkezelési rendszer használói (továbbiakban: Felhasználó, az EU 2016/679 rendelete alapján Adatkezelő) részére.

A SZOLGÁLTATÓ (ADATFELDOLGOZÓ)

Cégnév: GDPReg Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely, levelezési cím: 3715 Gesztely, Sport utca 15.
Adószám: 26505196-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-031096
Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12046119-01655577-00100009
Képviseli: Szűcsné Tóth Éva Zsuzsanna, Csorba István
E-mail cím: info@gdpreg.hu
Weboldal: www.gdpreg.hu

A FELHASZNÁLÓ (ADATKEZELŐ)

A Felhasználó az a jogi vagy természetes személy, amely (aki) a weboldalon történő regisztrációval és ezáltal a szerződés megkötésével Adatkezelőként meg van nevezve. Nem tekinthető Felhasználónak az a természetes vagy jogi személy, aki a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftverrel más Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó számára szolgáltatást végez, arról számlát bocsát ki, a szoftvert bármilyen jogcímen használja, a végzett szolgáltatásról a saját nevében számlát állít ki, vagy bevételre tesz szert. Szolgáltató egy adószámmal rendelkező személyt tekint egy Felhasználónak.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek és kötelezően alkalmazandók minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó által történő igénybevételére és felhasználására irányul.

1.2. Jelen ÁSZF 2022. október 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-el hatályát veszti az adatkezelési rendszerre vonatkozó, 2018. szeptember 03. napján hatályba léptetett ÁSZF.

1.3. Az ÁSZF nem alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő személyekre. A jelen általános szerződési feltételek kizárólag a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében vett, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre (vállalkozás) alkalmazandó.

1.4. A megrendeléssel a vállalkozásnak minősülő Felhasználó kijelenti, hogy kizárólag szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körébe eső tevékenysége céljából veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, és nem minősül fogyasztónak, kijelenti továbbá, hogy a szerződés megkötésére jogosultsággal rendelkezik.

1.5. A jelen ÁSZF egyes rendelkezései a Ptk. rendelkezéseitől, valamint a szokásos szerződési gyakorlattól eltérnek. Felhasználó a megrendelés során jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről és különösen ezen rendelkezésekről tájékoztatásban részesült, és azt kifejezetten elfogadja.

1.6. Felek az Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekben is megállapodhatnak. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. A Szolgáltató legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt a kapcsolattartásra megadott e-mail címen és a GDPReg szoftver belső felületén a „Hírek” menüpont alatt (a továbbiakban: Felhasználók által használt felület) értesíti Felhasználót a tervezett változásokról. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó (postai úton vagy kapcsolattartó e-mail címéről küldött elektronikus levélben) nem kifogásolja a változtatást, Szolgáltató Felhasználó részéről elfogadottnak tekinti a módosított ÁSZF rendelkezéseit, mely a továbbiakban irányadó a Felek közötti jogviszonyra. Amennyiben Felhasználót a módosítás hátrányosan érinti, jogosult a szerződést az ÁSZF 7.4.1. alpontban foglalt rendelkezése alapján írásban (ideértve az elektronikus utat is), az értesítést követő 30 napon belül 15 napos felmondási idővel felmondani.

2. A szerződés tárgya

2.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és az abban foglaltak elfogadásával a jelen szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, a GDPR 28. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakra is tekintettel, igénybe veszi Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett, a 3. pontban részletesen meghatározott GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftvert (a továbbiakban: GDPReg adatkezelési rendszer vagy adatkezelési rendszer vagy szoftver), melynek működtetésén keresztül Szolgáltató a Felhasználó részére adatfeldolgozási tevékenységet végez (a továbbiakban együtt: szolgáltatás).

2.2. Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás ellenében Szolgáltató által meghatározott - mindenkor érvényes árlista szerint, a nyilvántartott aktív státuszú személyek száma és a kedvezmények, egyéb lényeges paraméterek alapján kalkulált - éves rendszerhasználati díj fizetésére köteles.

3. A GDPReg adatkezelési rendszer

3.1. A GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. tulajdonát képezi a GDPReg nevű adatkezelési rendszert támogató szoftver, amely Felhasználókat támogatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós szabály és jogszabályi előírásoknak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: általános adatvédelmi, vagy GDPR rendelet) foglaltaknak megfelelő dokumentálási, nyilvántartási feladatok teljesítésében.

3.2. A GDPReg adatkezelési rendszer főbb funkciói:

1. Hatékonyan támogatja a GDPR rendelet követelményeinek teljesítését, dokumentálását (pl. adatvédelmi tisztviselő kijelölés, hatásvizsgálat szükségesség)

2. Beépített általános munkavállalói és ügyfelekre vonatkozó, illetve egyes egészségügyi intézményekre, önkormányzatokra és intézményeikre, egyes oktatási intézményekre, valamint Szolgáltató által meghatározott további szervezetekre, tevékenységekre vonatkozó specifikus sablonok egyszerű kiválasztásával és igény szerinti módosításával könnyen és gyorsan elkészíthető az adatkezelési nyilvántartás

3. GDPR 6. cikke szerinti jogalaphoz rendelés, valamint a 9. cikk szerinti különleges adatkezelés indoklása legördülő menüből választható

4. Létrehozhatók új adatkezelési kategóriák (pl. egyes tevékenységek, egyes érintetti csoportok adatkezeléseinek elkülönítésére)

5. Adatkezelésekhez válaszhatók beépített leggyakoribb személyes adattípusok (pl. név, személyi szám, adóazonosító), egyedileg létrehozhatók az adatkezeléshez kapcsolódó személyes adattípusok (pl. különleges azonosító szám)

6. Az adatkezelésekhez szükséges hatáselemzéshez (kockázatelemzéshez), valamint az érdekmérlegeléshez dokumentált eszközt biztosít. A jogos érdek jogalap alkalmazása esetén figyelmeztet az érdekmérlegelés szükségességére

7. Tartalmazza az adatkezeléseknél használt alapértelmezett rendszerek leltárját, adatfeldolgozóhoz rendelhetően (korlátlan számban rögzíthetők a rendszerek, azok biztonságával és törlésével kapcsolatos információk)

8. Tartalmazza az alapértelmezett adatfeldolgozókat, a szerződés, adatfeldolgozás főbb adatait, azonosítva kapcsolatukat az egyes adatkezelési rendszerekhez

9. A program alapértelmezett (pl. ügyfeles, munkavállalói) és Felhasználó által egyedileg megadott adatkezelési kategóriánként generálja a szerkeszthető adatkezelési tájékoztatókat

10. Egyedi API kulccsal a weboldalt üzemeltető által elvégzett kódbeillesztést követően Felhasználó weboldalán automatikusan megjelenik az „ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelések” kategóriájú adatkezelési tájékoztató

11. Lehetővé teszi az egyes adatkezelések – nyilvántartott aktív státuszú - személyekhez rendelését

12. Lehetővé teszi a személyi adatok tömeges importálását bármely szerkezetű *.xls, *.xlsx és *.csv állományból (adatkezelő döntésének megfelelő azonosítási rendszer használata lehetséges (pl. név, munkakör helyett munkaszám, egyedi azonosító)

13. Korlátlan számban létrehozhatók egyedi személyi törzsadat csoportok (általános munkavállalóin kívül pl. munkavállalói csoportok, hallgatók, gondozottak, olvasók, adott rendezvényen részvevők, stb).

14. A hozzájárulás alapú adatkezelésekhez generálja a szerkeszthető, kinyomtatható jognyilatkozatokat

15. Biztosítja a személyekhez rendelt adatkezelések és adatok könnyű nyomonkövetését, figyeli az egyes személyes adatkezeléseken belüli adatok lejárati idejét és figyelmeztet az intézkedések szükségességére

16. Jelzi a lejárt adat elérhetőségét, dokumentálja a megszüntetéssel járó intézkedéseket, naplózza az eseményeket

17. Támogatja az adatkezelések - akár különböző gyakoriságú - felülvizsgálatát, dokumentálási lehetőséget biztosít az Infotv. követelményének megfelelően

18. Biztosítja az adatkezelési incidensek nyilvántartását, valamint a NAIH által elvárt adattartalmú incidensbejelentő formanyomtatvány generálását

19. Biztosítja a közérdekű adatigények nyilvántartását, továbbá a NAIH által elvárt adattartalmú, az éves bejelentéshez szükséges dokumentum generálását, valamint egyedi API kulccsal a weboldalt üzemeltető által elvégzett kódbeillesztést követően Felhasználó weboldalán automatikusan megjelennek a közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatok

20. A programot tetszőleges számú, különböző jogosultságokkal rendelkező személy kezelheti. Létrehozhatók olyan felhasználói fiókok, melyekben a jogosultak a csoporton belül hozzáférhetnek a kiválasztott szervezetek fiókjaihoz, egyszeri bejelentkezés után (multitenant)

21. A program naplózza a kezelése során történt eseményeket

22. A program kezelése és az egyes felületek kitöltése írott segédlettel támogatott

23. Munkanapokon 8-16 óra között élő chat technikai support biztosított

3.3. A szoftver fejlesztése a jogszabályi előírásoknak, hatósági elvárásoknak, kialakuló gyakorlatnak megfelelően, illetve a Felhasználók munkájának könnyítésére vonatkozóan folyamatos. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szoftver legfrissebb verzióját folyamatosan elérhetővé teszi Felhasználók számára, az újdonságokra a Felhasználók által használt felületen felhívja a figyelmet. A jogszabálykövetés, szoftverfrissítés díja a rendszerhasználati díjban szerepel.

3.4. A GDPReg adatkezelési rendszerben tárolt személyes adatok köre: személyi törzs adatai, a Felhasználó által opcionálisan megadott adatok (pl. Felhasználó, alfelhasználók, kapcsolattartó, adatvédelmi tisztviselő személyes adatai, a személyi adatkezeléseknél maximálisan elsődleges, másodlagos, harmadlagos azonosító, jogviszony kezdete, jogviszony vége), érintetti kérelmekkel, adatvédelmi incidensekkel, közérdekű adatigényekkel kapcsolatos személyes adatok. A nyilvántartott személyek azonosítása a Felhasználó által meghatározott módon megvalósítható. Az adatkezelési rendszerbe Felhasználók által dokumentumok feltöltése nem lehetséges, a „Dokumentumtár” kizárólag Szolgáltató által ingyenesen vagy díj ellenében biztosított iratmintákat, szabályzatokat tartalmazza.

3.5. Szolgáltató a Web felületen működtethető adatkezelési rendszert bérelt, szerverfarmon lévő gépekre telepített, nyilvánosan elérhető módon üzemelteti. A szerződésben Szolgáltató a Felhasználó számára, Felhasználó munkavégzésének és a GDPR rendelet kötelezettségének segítéséhez az ÁSZF-ben részletezett feltételekkel használati jogot biztosít a rendszer futtatására kialakított infrastruktúrához.

3.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szoftver és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit bármikor módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy a szoftver egyes funkcióit vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen. A szoftver, annak egyes funkciói és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kivezetéséről, illetve megszüntetéséről Szolgáltató 30 nappal előre, kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben értesíti az érintett Felhasználót. Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a szoftverhez kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

3.7. Szolgáltató nem kötelezhető az ÁSZF 3.2. pontjában meg nem határozott funkciók fejlesztésére, valamint adatkezelési tájékoztató sablonok kidolgozására, de azt külön megállapodás alapján vállalhatja.

4. A megrendelés szabályai, a szerződés létrejötte

4.1. Felhasználó vagy képviselője a weboldalon történő regisztrációval, valóságnak megfelelő adatokkal való kitöltésével, jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és az abban foglaltak elfogadásával szerződéskötést kezdeményez a GDPReg adatkezelési rendszer kiválasztott csomagjának használatára. Regisztrációt végző felelőssége, hogy olyan kapcsolattartó adatait adja meg, aki jogosult Felhasználó nevében eljárni (Felhasználó képviseletére jogosult, továbbiakban kapcsolattartó), illetve a kapcsolattartásra és a számlázásra megadott e-mail cím pontossága és bizalmassága megfeleljen Felhasználó által elvártaknak. Szolgáltató kizárólag Magyarország földrajzi területéről érkező, valós adatokkal végzett regisztrációt tekinti érvényesnek, egyéb esetekben a szerződés nem jön létre. A szerződés nyelve magyar.

4.2. Amennyiben Felhasználó a weboldalon található ajánlatkérő űrlap vagy Szolgáltató elérhetőségén egyedi ajánlatkérést kezdeményez, és Szolgáltató ajánlatát elfogadja, Felhasználó az ajánlat elfogadásával felhatalmazza Szolgáltatót, hogy a regisztrációt Felhasználó helyett elvégezze.

4.3. Felhasználó a megrendelés során minden esetben köteles legalább az alábbi adatokat megadni Szolgáltató részére:

1. szervezet neve

2. kapcsolattartó e-mail címe

3. érvényes adószám

4. kapcsolattartó neve

5. kapcsolattartó telefonszáma

6. számlázási adatok, cím, esetlegesen a számlázási e-mail cím

7. szervezet jellege a hozzáférhető adatkezelési sablonok céljából.

4.4. Felhasználó felelős, hogy a weboldalon való regisztráció/megrendelés során, illetőleg a Szolgáltatónak egyéb úton megadott adatai valósak és pontosak legyenek. Szolgáltató a weboldalon történő regisztráció során, a megrendelés elküldése előtt lehetőséget biztosít az adatbeviteli hibák javítására. Amennyiben Felhasználó a megrendelés elküldését követően észleli, hogy adatai nem pontosak, köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és kérni a hiba javítását.

4.5. Opcionálisan megadható a választott tanácsadó, aki a szoftver bevezetésében, a felhasználók támogatásában nyújt segítséget (a tanácsadó a regisztrációt követő 30 napig a szoftver felületén a jogosult belépését követően megadható, későbbi módosítást Szolgáltatóval szükséges egyeztetni). A választott tanácsadó elérhetősége megjelenik a szoftver felületén, a későbbi kommunikáció megkönnyítésére.

4.6. A GDPReg adatkezelési rendszer felhasználása során vélelmezve van a GDPR rendelet és a szervezet adatkezeléseinek ismerete. Szolgáltató a weboldalon szereplő, Felhasználó regisztrációjakor választható regisztrált tanácsadóit oktatja a használatról, a Felhasználóknak a Felhasználók által használt felületen leírást ad. A rendszerhasználati díj csak a szoftver hibás működésével kapcsolatos segítségnyújtást tartalmazza, egyedi- vagy jogi/adatvédelmi tanácsadást nem. A bevezetéssel, kezeléssel kapcsolatban egyedi megállapodást kell kötni Szolgáltatóval vagy bármely tanácsadóval. Szolgáltató promóciójában vagy egyedi döntése alapján felajánlhatja a bevezetéssel, kezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzését ingyenesen, melyről Felek egyedi megállapodást kötnek.

4.7. Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt.

4.8. Felhasználó weboldalon történő regisztrációját követően a kapcsolattartó e-mail címre Szolgáltató regisztrációt megerősítő e-mailt küld, melyben Felhasználó részére elküldésre kerül a GDPReg adatkezelési rendszerre vonatkozó rendszerhasználati szerződést és az opcionális szolgáltatások szerződéseit letöltő hivatkozás (link). Szolgáltató által Felhasználó részére küldött hivatkozásról a jelen pont szerinti szerződések bármikor, változatlan tartalommal, korlátozástól mentesen letölthetők Felhasználó számára, az a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglalt szerződésnek minősül, melyre tekintettel Felhasználónak nem szükséges a szerződést kinyomtatni és cégszerű aláírással visszaküldeni Szolgáltató részére. Szolgáltató a szerződéseket a hozzáférhetőség biztosítása céljából archiválja.

4.9. Szolgáltató nem felelős az illetéktelen személyek (regisztrációt végzők) regisztrációja következtében esetlegesen bekövetkező, a Felhasználó képviselőjeként megadott e-mail címére kiküldött elektronikus levél miatti incidensért, a megerősítő e-mailt jóhiszeműen, a regisztráció véglegesítése és a szerződéskötés céljából küldi, melynek célja nem kéretlen reklám.

4.10. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi befogadásával, vagyis a regisztrációt megerősítő e-mail Felhasználó részére való elküldésével jön létre. A szerződés hatálya a rendszerhasználati (opcionális szolgáltatások esetén az adott szolgáltatási díj) díj kiegyenlítésének (Szolgáltató számláján való jóváírásának) napjával áll be. Ha a szerződés hatálya nem áll be, a szerződés teljesítése nem követelhető. Amennyiben Felhasználó az első díjbekérőn/számlán meghatározott fizetési határidőig a rendszerhasználat ellenértékét (opcionális szolgáltatás esetén annak díját) nem egyenlíti ki, a fizetési határidő lejártát követő napon a szerződés egyéb jogcselekmény nélkül megszűnik.

4.11. A megrendelés alapján Szolgáltató a mindenkor hatályos árlistájának megfelelő díjat Felhasználó kapcsolattartójának vagy számlázási e-mail cím megadása esetén a számlázási e-mail címére elektronikus úton küldött díjbekérővel vagy számlával kéri be a Felhasználótól. Pénzügyi teljesítés esetén (a rendszerhasználati díj kiegyenlítése, szükség esetén a díjbekérő/számla kiegyenlítéséről szóló banki igazolás megküldése után) Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb egy munkanapon belül hozzáférést engedélyez az adatkezelési rendszer használatához. A hozzáférés érdekében Szolgáltató Felhasználó kapcsolattartójának e-mail címére a GDPReg adatkezelési rendszer felhasználói fiók aktiváló linket küld, Felhasználó vagy képviselője feladata az aktiváló linkről elérhető felületen megadni a választott jelszót, majd az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és az abban foglaltak elfogadásával kezdődhet el a felhasználói fiók használata. Díjbekérő esetén a pénzügyi teljesítést követően Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állít és küld ki Felhasználó kapcsolattartójának, vagy számlázási e-mail cím megadása esetén a számlázási e-mail címére. A számlázás módját és a fizetési feltételeket az 5. pont tartalmazza részletesen.

4.12. Amennyiben a nyilvántartott aktív státuszú személyek növekedése miatt Felhasználó nagyobb csomagot igényel, azt Szolgáltatónak postai vagy elektronikus úton küldött levélben történt jelzést, vagy a weboldalon történő megrendelést és a szolgáltatói díj – a meglévő és az igényelt díjcsomag éves díj időarányos részének megfelelő összegű – ellenértékének kifizetését követően Szolgáltató késedelem nélkül biztosítja (a csomagok közötti díj különbözetét Felhasználó kapcsolattartójának vagy számlázási e-mail címére elektronikus úton küldött díjbekérővel kéri be a Felhasználótól, pénzügyi teljesítés esetén Szolgáltató késedelem nélkül, legkésőbb egy munkanapon belül biztosítja a hozzáférést a kifizetett csomagnak megfelelő személyi adatkezeléshez).

4.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nyilvántartott aktív státuszú személyek csökkenése esetén a már befizetett éves díj visszatérítésére nincsen lehetőség.

4.14. Amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy neve, illetve társasági formája megváltozott, úgy az adatokat a Szolgáltató a szoftverben módosítja.

4.15. Szolgáltató a Felhasználó igénye, írásos vagy elektronikus megrendelés alapján a mindenkor hatályos árlistájában közölt díjért vagy egyedi árképzéssel külön megállapodás alapján vállalhatja további szolgáltatások nyújtását (pl. adatvédelmi tanácsadás online, telefonon vagy helyszínen történő munkavégzéssel, szabályzat, tájékoztató, adatfeldolgozási vagy közös adatkezelési szerződésminta készítése). A Felhasználó székhelyén, telephelyén végzett munka ellenértékét Felhasználó – ha eltérő megállapodás nem születik – számla ellenében készpénzben tartozik megfizetni a munkát végző személynek.

5. Számlázás és fizetési feltételek, késedelmes fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezmények

5.1. Meglévő szerződés esetén Szolgáltató az esedékes rendszerhasználati díjról a díjfizetési időszakot megelőző 15 napjáig számlát vagy díjbekérő állít ki a Felhasználó részére, aki azt a fizetési határidőig tartozik átutalni a megadott bankszámlára. A kifizetett díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a pénzügyi teljesítés időpontja. A nem díjbekérő alapján készült számla teljesítési időpontja a számla kiállításának időpontja. Amennyiben e kérdésben jogszabályi változás következik be, Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a számláján szereplő dátumokat a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

5.2. A díjfizetési és számlázási időszak 1 év, melynek kezdete az első éves rendszerhasználati díj Szolgáltató számláján való jóváírását követő, Szolgáltató által Felhasználó részére a jelen ÁSZF 4.11. pontja szerinti hozzáférés engedélyezésének az időpontja. Felhasználó tiltakozása hiányában Szolgáltató jogosult az azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó egyes szervezetek esetén a következő díjfizetési és számlázási időszakot a Felhasználó előnyére megváltoztatni, azaz a díjfizetési/számlázási évfordulót 1 éven túlra módosítani abból a célból, hogy egységes számlázási nap kerüljön beállításra a Felhasználó számlázási folyamatának megkönnyítésére.

5.3. Szolgáltató a GDPReg adatkezelési rendszer használatának a hatályos árlistáját a weboldalán közzéteszi.

5.4. A Szolgáltató a rendszerhasználat és a kapcsolódó szolgáltatások díját egyoldalúan módosíthatja, mely árváltozásról a weboldalán tájékoztatást nyújt, továbbá a Felhasználóknak legalább 30 nappal az árváltozást megelőzően írásos (ideértve az elektronikus utat is) értesítést küld. Amennyiben a Felhasználó nem él az ÁSZF 7.4.3., illetőleg 7.5.1. alpontja szerinti rendes felmondás jogával, úgy a nyilatkozattétel elmaradása a díjmódosítás Felhasználó általi kifejezett elfogadásnak minősül, és erre tekintettel a fennálló szerződése a Szolgáltató által közölt díjváltoztatásnak megfelelően módosul.

5.5. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogában áll a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti törvényes késedelmi kamatot felszámítani. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a Felhasználóval szemben érvényesítheti a díjkövetelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket (ideértve az illetékeket, illetve az ügyvédi, közjegyzői és végrehajtói munkadíjakat). A Szolgáltató fizetési felszólítása a követelés elévülését megszakítja.

5.6. Amennyiben a következő időszakra (1 évre) esedékes rendszerhasználati díj legkésőbb a megfizetett tárgyidőszak utolsó napjáig, vagy a díjbekérőn/számlán szereplő fizetési határidőre nem kerül a Felhasználó által rendezésre, úgy Szolgáltató a GDPReg adatkezelési rendszerhez történő hozzáférést, valamint a kiegészítő szolgáltatásokat jogosult felfüggeszteni. Felhasználó a felfüggesztés időtartama alatti időszakra is köteles a rendszerhasználati díj megfizetésére.

5.7. Szolgáltató a következő díjfizetési időszak kezdő napjától számított 5. naptól felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha az 5.6. pontban meghatározott időpontig a rendszerhasználati díj nem került kiegyenlítésre. Ez idő alatt a Felhasználó a GDPReg adatkezelési rendszert nem tudja használni. Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a szolgáltatás díja kiegyenlítésre kerül, úgy a Szolgáltató a díj megfizetését követő 1 munkanapon belül újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését az adatkezelési rendszerhez, valamint a Felhasználó ismét eléri az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat. 30 napon túli késedelem esetén Szolgáltató a szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal felmondhatja.

6. Kedvezmények

6.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, egyes ágazatokra kiterjedő általános vagy csoportos kedvezményt biztosítson Szolgáltató által meghatározott díjfizetési időszakra, az adott kedvezményt a következő díjfizetési időszakra megszüntesse, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzést alkalmazzon, melyek igénybevételéhez különös feltételeket határozhat meg.

6.2. Szolgáltató az aktuális kedvezményekről – így különösen az általános és a csoportos kedvezményekről - a weboldalon nyújt tájékoztatást, illetőleg e-mailben vagy telefonon külön tájékoztatás is kérhető.

6.3. Általános és csoportos kedvezmény igénybevételének módja:

6.3.1. A csomagok díjai az aktív (nem inaktív állapotú) státuszú személyek létszámától, a szervezet jellegétől vagy az azonos fenntartói/érdekeltségi/tulajdonosi vagy szakmai körbe tartozók számára rendelkezésre álló csoportos regisztráció esetén a főszervezeten kívüli tagok számától függően kerülnek kialakításra, a weboldalon közzétett, mindenkor érvényes árlista figyelembevételével. Szolgáltató egyedi mérlegelésének és üzletpolitikájának megfelelően jogosult a kedvezményt, illetőleg az egy csoportba tartozó szakmai szervezetek, illetve csomagok körét meghatározni, melyet írásos megállapodásban kell rögzíteni (Felek elfogadják az e-mailben történő tájékoztatást is).

6.3.2. Szolgáltató egyes ágazatokra kiterjedő, így különösen közigazgatási szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények részére - kizárólagos döntése alapján - általános kedvezményt biztosíthat. Az aktuális kedvezmény a regisztrációkor a szervezet jellegének kiválasztásával érvényesíthető, utólagos jóváírásra nincsen mód. Ha a szervezet neve nem utal az ágazat tevékenységére, a kedvezményhez igazolás szükséges.

6.3.3. Szolgáltató az általános kedvezményen felül az azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó szervezetek, különösen önkormányzatok és intézményeik számára a csoport tagjainak számától függő további százalékos kedvezményt biztosíthat.

6.3.4. Csoportos kedvezmény esetén a weboldalon történő elektronikus regisztrációs, megrendelési folyamatból adódóan a kedvezmény a csoporttagok egyidejűleg elvégzett regisztrálójával érvényesíthető, vagy későbbi időpontban elvégzett regisztráció esetén a már regisztrált szervezethez csatlakozást kell választani vagy Szolgáltatótól kérni, ehhez meg kell adni a regisztrált főszervezet adószámát. Ennek hiányában a regisztráció és a megrendelés, fizetés folyamatból adódóan utólagos jóváírásra nincsen mód, a kedvezmény a Felhasználó írásos (beleértve az elektronikus utat is), a következő számlázási ciklust legalább 15 nappal megelőző kérését követően - a következő számlázási ciklusban érvényesíthető. A csoporthoz utólag csatlakozó szervezetek kedvezménye az utólagos regisztrációkor meglévő csoporttagok számától függ. A csoporthoz utólag történő csatlakozás nem érinti a korábban csatlakozó szervezetek éves díját, utólagos jóváírásra nincsen mód.

6.3.5. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult az általános vagy csoportos kedvezmény igénybevételével történő regisztráció esetén a kedvezmény jogosultságát (a kedvezménnyel érintett ágazatba, illetve az azonos fenntartói/érdekeltségi/tulajdonosi vagy szakmai körbe tartozást) nyilvános cégadatbázis, törzskönyvi nyilvántartás felhasználásával vagy egyéb módon ellenőrizni, szükség esetén a jogosultságról igazolás benyújtásra kérni Felhasználót. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult kedvezményre jogosultság hiányában vagy indokolatlan módon (pl. idegen főszervezethez csatlakozással történő regisztráció esetén) a kedvezményes és a kedvezmény nélküli díj kifizetéséről díjbekérőt kiállítani. A pénzügyi teljesítés elmaradása esetén jogosulatlan szoftverhasználatra kerül sor, a Felek egyeztetése szükséges. Amennyiben a szoftverbe Felhasználó bejelentkezése megtörtént – főként szellemi termék védelmi okokból – a szerződést Felhasználó – a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott eseteken kívül - rendes felmondással nem szüntetheti meg, eltérő megállapodás hiányában a szoftver használata a díjfizetéssel rendezett időszakra válik érvényessé, vagyis a befizetett díjjal rendezett időszak a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel arányosan csökken.

7. A szerződés időtartama, megszüntetése

7.1. A jelen ÁSZF tárgya szerinti szolgáltatásra irányuló rendszerhasználati szerződés a Felhasználó döntése szerint határozott idejű, a szerződés hatálybalépését követő első díjfizetési időszak végéig tart, vagy határozatlan idejű.

7.2. A díjfizetési (és számlázási) időszak: 1 év, melynek kezdetét a jelen ÁSZF 5.2. pontja határozza meg.

7.3. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF tárgya szerinti szolgáltatást az első díjfizetési időszak lejártát követően is igénybe kívánja venni, és a következő díjfizetési időszakot megelőzően legalább 15 nappal a Szolgáltatónak írásban - ideértve az elektronikus utat is – nem jelzi kifogását a szerződés fenntartása ellen (vagyis nem jelzi a szerződés felmondásának a szándékát), amennyiben Szolgáltató sem jelzi kifogását a szerződés fenntartása ellen, a Felek közötti szerződés egyéb jogcselekmény nélkül, az első díjfizetési időszak utolsó napjával határozatlan időtartamra meghosszabbodik. Szolgáltató jogosult az első díjfizetési időszak utolsó napját megelőző 15. napig írásban – ideértve az elektronikus utat is – értesíteni Felhasználót a rendszerhasználati szerződés fenntartása elleni kifogásáról. Jelen pontban foglalt joggyakorlás esetén Feleket nem terheli indokolási kötelezettség.

7.4. Határozott idejű szerződés megszüntetése

7.4.1. Felek a határozott időre kötött szerződést - az alábbi kivételektől eltekintve - rendes felmondással nem szüntethetik meg: a szerződést a Felhasználó a határozott idő lejárta előtt csak abban az esetben szüntetheti meg, ha az ÁSZF módosítása a Felhasználóra nézve hátrányos rendelkezést tartalmaz, valamint a szoftver egyes lényeges funkcióinak kivezetése/megszüntetése, illetőleg külön díjtételhez kötése esetén. A felmondást Felhasználó az ÁSZF módosításáról, illetőleg a funkciók kivezetéséről/díjtételhez kötéséről szóló értesítés kézbesítését követő 30 napon belül, 15 napos felmondási idővel jogosult közölni. Ez a rendelkezés nem értelmezhető akként, hogy sérülne a Felhasználó jelen ÁSZF 7.3. pontban foglalt joga.

7.4.2. Lényeges funkciónak minősül a GDPR rendelet 30. cikke és a 33. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvántartás, az adatkezelési tájékoztató készítése és generálása, valamint az Infotv. 30. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás.

7.4.3. Tekintettel az 1 éves díjfizetési időszakra, Felhasználó a módosított díjtételek el nem fogadása esetén is jogosult a szerződést a következő díjfizetési időszakot megelőzően legalább 15 nappal a következő díjfizetési időszakra rendes felmondással felmondani.

7.4.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendes felmondás jogát írásban – ideértve az elektronikus utat is –, a felmondás okának megjelölésével jogosult gyakorolni.

7.4.5. Ingyenes szerződés esetén bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett jognyilatkozattal, 15 napos felmondási idővel felmondani a szerződést. Felek az e pontban foglalt felmondás jogát írásban – ideértve az elektronikus utat is –, indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatják.

7.5. Határozatlan idejű szerződés megszüntetése

7.5.1. A határozatlan időre létrejött szerződést a Felek a 7.4. pontban meghatározott esetekben az ott részletezettek szerint, továbbá indokolási kötelezettség nélkül az adott díjfizetési időszak utolsó napját megelőző 15. napjáig a következő díjfizetési időszakra írásban – ideértve az elektronikus utat is – felmondhatják.

7.5.2. Felmondás hiányában a szerződéses jogviszony folyamatos marad, Szolgáltató a mindenkor érvényes és hatályos árlista és kedvezmények alapján állítja ki a következő 1 éves díjfizetési időszakra vonatkozó díjbekérőt vagy számlát.

7.6. Azonnali hatályú felmondás

7.6.1. Szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a szerződést írásbeli (beleértve az elektronikus utat is) nyilatkozatával, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondani (a továbbiakban: rendkívüli felmondás). E jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett Fél köteles a másik Felet a szerződésszerű teljesítésre 8 napos határidővel, a rendkívüli felmondásra való figyelmeztetés mellett felhívni, kivéve, ha a szerződésszegés olyan súlyú, hogy a sérelmet szenvedett Féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása.

7.6.2. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozva, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy Felhasználó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltak megszegésével egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen a felmondási jog szerződésszerű gyakorlásába ütköző magatartást tanúsít, vagy a szellemi termékhez fűződő jogra és a felhasználás terjedelmére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Jelen bekezdés alapján, Felhasználó súlyos szerződésszegése miatt a szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a már megfizetett díjak nem járnak vissza.

8. A Felhasználó kötelezettségei

8.1. Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljeskörűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 napon belül írásban (ideértve az elektronikus utat is) közölni, és az adataiban bekövetkezett változás tényét hitelt érdemlően igazolni, valamint az adatok módosítását a Felhasználók által használt felületen a Szervezeti adatok menüben elvégezni. Ennek elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató a felelősségét kizárja. Ez különösen vonatkozik a számlázási adatokra, a számlázásra és a kapcsolattartásra megadott e-mail címekre. Szolgáltató a Felhasználó által megadott számlázási e-mail címre küldi a díjbekérőt, a számlát és az előfizetés lejárati értesítőt, a kapcsolattartásra megadott e-mail címre bármely egyéb, a szerződés teljesítésével összefüggő tájékoztatást. Amennyiben a számlázási e-mail cím nem kerül Felhasználó által megadásra, úgy Szolgáltató valamennyi, a számlázással és a szerződés teljesítésével összefüggő tájékoztatást, dokumentumot a kapcsolattartásra megadott e-mail címre küld.

8.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató részére joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a kapcsolattartásra, illetőleg számlázásra megadott e-mail címről, továbbá Felhasználó által a GDPReg adatkezelési rendszerben rögzített további e-mail címéről, vagy olyan e-mail címről tehet, amelyből kétséget kizáróan beazonosítható Felhasználó személye (ilyennek tekintendő a közhiteles nyilvántartásokban – pl. cégjegyzék – szereplő elektronikus elérhetőség). Más e-mail címekről érkező kéréseket Szolgáltató a Felhasználó személyének egyértelmű beazonosításáig visszautasíthat.

8.3. A regisztrált Felhasználók az általuk megadott adatokat saját felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják, vagy az Adatkezelési tájékoztató szerint kérhetik adataik helyesbítését.

8.4. Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ, titokban tartani. Haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

8.5. Felhasználó együttműködési kötelezettsége keretében köteles a Szolgáltatót az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni, és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

8.6. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

9. Felelősség

9.1. Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy a szoftver jogtiszta, és hogy a termékleírásának (specifikációjának) megfelelően fog működni.

9.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti Felhasználó minden igényét, folyamatosan, hibamentesen működik. Szolgáltató az írásban, e-mailben vagy egyéb módon jelzett hiba javítását haladéktalanul megkezdi, indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. Kizárólag hibabejelentésre munkanapokon magyar idő szerint 8 és 16 óra között telefonon technikai supportot és online chatfelületet is biztosít.

9.3. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye kellékszavatossági igényérvényesítésnek. Jelentéktelen a hiba, ha a szolgáltatáskiesés az évi 90 órát nem haladja meg.

9.4. Szolgáltató az általa okozott károkért (szerződésszegéssel vagy a teljesítés során okozott károk) fennálló felelősségét két havi szolgáltatási díj összegében korlátozza. Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül.

9.5. Szolgáltató az általa szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltakra tekintettel - nem korlátozza vagy zárja ki.

9.6. Szolgáltató a szoftver működtetésével a főbb funkciók megvalósulásának informatikai hátterét és kereteit biztosítja, azonban Felhasználó mint adatkezelő felel az általa kezelt adatok tartalmáért és jogszerűségéért. A GDPReg adatkezelési rendszer a GDPR nyilvántartási követelményeit egyes előre definiált sablonokkal hatékonyan támogatja, eszközül szolgál a GDPR rendelet követelményeinek teljesítéséhez, de a szoftver felhasználása során vélelmezve van a GDPR rendelet és a szervezet adatkezeléseinek ismerete (figyelemmel arra, hogy minden szervezet tevékenysége, folyamatai, kapcsolatai eltérőek). Összetett vagy nagy kockázatú adatkezelések, többszintű adatfeldolgozói láncolat – pl. adatvédelmi hatásvizsgálat, érdekmérlegelési teszt – esetén javasolt tanácsadó, adatvédelmi/jogi szakember bevonása.

9.7. Szolgáltató az adatkezelési rendszerben szereplő adatkezelési sablonok jogi-adatvédelmi megfelelőségéért semmiféle felelősséget nem vállal, az adatkezelési sablonok jogi-adatvédelmi nem megfelelőségével okozott kárért való felelősséget kizárja, tekintettel arra, hogy jelen szerződésnek nem tárgya adatvédelmi tanácsadás, valamint adatkezelési tájékoztató sablonok készítése, testreszabása. Az adatok rögzítése (vagy importálása), az adatkezelések kiválasztása, testreszabása, megfelelőségének biztosítása Felhasználó feladata és felelőssége (az adatkezelési sablonok adatai szabadon átírhatók, pl. cél, jogalap, vonatkozó jogszabályok, adatkezelés/adatfeldolgozás leírása, adatkezelés elmaradás következménye, adatkezelés felelőse, érintettjei, adatkezeléshez használt rendszerek, adatfeldolgozók, adattovábbítás esetén a címzettek listája, adatok forrása, az adatkezeléshez kapcsolódó személyes adat típusok, személyes adatok tárolási ideje). Kizárólag Felhasználó felelős a szoftverbe bevitt adatok jogszerűségéért, helyességéért, teljességéért, megfelelőségéért és azok felhasználásáért.

9.8. Szolgáltató nem felel a helytelen adatokból, illetve helytelen adatbevitelből eredő hibákért, és az ezek következtében a Felhasználót ért kárért, továbbá – az általa szándékos bűncselekménnyel okozott károk kivételével – semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzemszünet, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. 9.9. Szolgáltató vállalja, hogy a jogszabály miatti változások átvezetését vagy érdemi okból, az esetleges hibajavítások miatti változtatásokat elvégzi, és a Felhasználókat érintő lényeges változásokról a szoftver felületén vagy e-mailben tájékoztatást ad. A jogszabálykövetés, szoftverfrissítés díja a rendszerhasználati díjban szerepel.

9.10. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha a fokozott biztonságú beléptetés ellenére harmadik személy jogosulatlanul behatol a Felhasználó fiókjába és az adatokban változtatásokat hajt végre, további adatokat visz be, vagy adatokat ment ki, vagy nyer ki a Felhasználó adatbázisából. Abban az esetben, ha felmerül a gyanúja annak, hogy harmadik személy megszerezte Felhasználó belépéséhez szükséges adatokat, vagy a Felhasználó fiókjába jogosulatlanul behatolt, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felé nyújtott szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy feltételezése alaptalan, vagy ennek veszélyét biztonsággal meg nem szünteti. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának ilyen okból történő felfüggesztése esetén semmilyen felelősséggel, illetőleg kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.

9.11. Szolgáltató nem felelős és nem köteles az alábbi, Felhasználónál felmerülő feladatok elvégzésére:

1. nem a szoftver rendellenes működésére visszavezethető rendszer vagy adatjavítások elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: rendszer vagy adatbázis sérülés, nem rendeltetésszerű használat, téves adatrögzítés);

2. a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;

3. vírusfertőzés miatt adat vagy rendszer helyreállítás;

4. helyszíni kiszállás;

5. távasztali szolgáltatás;

6. mentésvizsgálat;

7. oktatás, konzultáció;

8. új hardverre történő telepítés, konvertálás;

9. harmadik fél által történt beavatkozás miatti probléma kivizsgálása, elhárítása;

10. harmadik fél által szállított rendszereken történt változások (pl.: adatformátum, adatszerkezet) átvezetése;

11. hardver vagy hálózati probléma miatt bekövetkezett probléma kivizsgálása, megoldása;

12. a jogszabályváltozások miatt szükséges hardveres beavatkozás, az ezekkel kapcsolatos alkatrész, munkadíj és kiszállási költség;

10. A szerződés megszűnése utáni adatkezelés

10.1. Szolgáltató lejárt GDPReg előfizetésről, rendszerhasználati szerződés megszűnéséről, adatkezelési rendelkezés kéréséről e-mail üzenetet küld Felhasználónak, melyben külön tájékoztatást nyújt a rendszerhasználati szerződés megszűnte utáni adatfeldolgozásról, felhasználói teendőkről.

10.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszerhasználati szerződés megszűnésével Felhasználó a GDPReg adatkezelési rendszer használatára és a kapcsolódó szolgáltatásokra való jogosultsága megszűnik, így különösen megszűnik az API hozzáférése, nem lesz jogosult a rendszerben tárolt nyilvántartások, adatkezelési tájékoztatók és egyéb dokumentumok hozzáférésére.

10.3. Felhasználó felelőssége, hogy a GDPReg adatkezelési rendszerben tárolt nyilvántartásokról, tájékoztatókról, adatokról a szükséges mentéseket elvégezze, ennek érdekében Felhasználó a rendszerhasználati szerződés megszűnését követő 4 napig még jogosult az adatkezelési rendszerbe belépni, adatmentést végezni. Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 5. napon automatikusan zárolja Felhasználó hozzáférését.

10.4. Amennyiben Felhasználó szerződése 30 napon túli lejárt díjtartozás miatt szűnt meg, a jelen ÁSZF 10.3. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. Felhasználó az adatmentést – a jelen ÁSZF 5.7. pontjával összhangban – a késedelembe esés napjától számított 4 napig tudja elvégezni, melynek tényéről Szolgáltató a fizetési felszólításban is tájékoztatja Felhasználót.

10.5. A rendszerhasználati szerződés megszűnését követő, Szolgáltató adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó, a Felhasználó írásos – ideértve az elektronikus utat is – döntése hiányában Felek az alábbiak szerint járnak el:

10.5.1. Szolgáltató a rendszerhasználati szerződés megszűnését követő 5 nap után (30 napon belül) a GDPReg adatkezelési rendszerben Felhasználó által rögzített vagy importált, a személyi törzsadatok, az érintetti kérelmek, az adatvédelmi incidensek és a közérdekű adatigények nyilvántartásaiban szereplő személyes adatokat jelszóval titkosított állományban hozzáférhetővé teszi. Szolgáltató a jelszót a rendszerhasználati szerződés megszűnését követő 90 napig bizalmasan kezeli, ezen időtartamon belül Felhasználó képviselőjének azonosítását követően, kérésének megfelelő módon átadja.

10.5.2. Amennyiben Felhasználó a rendszerhasználati szerződés megszűnését követő 90 napon belül Szolgáltató felé jelzi igényét a GDPReg adatkezelési rendszer ismételt használatára, vagyis Felhasználó új rendszerhasználati szerződést kíván kötni, Felhasználónak a tárolási és a következő számlázási időszakra vonatkozó rendszerhasználati díj teljesítése esetén lehetősége van az adatbázismentésről visszaállítást kérni. Amennyiben a rendszerhasználati szerződés a szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt került azonnali hatállyal felmondásra, Felhasználó a tárolási és a következő számlázási időszakra vonatkozó rendszerhasználati díj megfizetésén túl köteles a késedelmi kamattal növelt, a késedelembe esés kezdő napjától a szerződés megszűnésének a napjáig eső díjtartozásának időarányos részét is kiegyenlíteni.

10.5.3. Amennyiben a rendszerhasználati szerződés megszűnését követő 90 napon belül Felhasználó nem rendelkezik az adatok kezeléséről, Szolgáltató 90. napot követően haladéktalanul végleges, helyreállíthatatlan módon töröl valamennyi adatot adathordozóiról (beleértve az adatmentéseket is), titkosított állomány megnyitásához szükséges titkosító kulcsot. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezt követően az adatkezelési rendszerben nem visszaállíthatók az adatok, későbbi igény esetén az ismételt rögzítés szükséges.

10.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a rendszerhasználati szerződés megszűnését követően, az adattárolás idejére, de legfeljebb 90 napra jogosult a mindenkor hatályos árlista alapján tárolási díj felszámítására. Ezen időtartam alatti adatfeldolgozás célja kizárólag a GDPReg adatkezelési rendszerben tárolt személyes adatok tárolása a felhasználói fiók Felhasználó igényére történő visszaállítás érdekében.

10.7. Szolgáltató egyedi döntése alapján Felhasználóra kedvezőbb díjtételeket is meghatározhat, vagy a tárolási díjtól eltekinthet.

10.8. Amennyiben Felhasználó nem kéri az adattárolást, a rendszerhasználati szerződés megszűnését követően köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót a GDPReg adatkezelési rendszerben tárolt személyes adatok GDPR rendelet 28. cikk (3) bekezdés g) pontja szerinti sorsáról.

10.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltatótól a személyes adatok átadását papír alapon vagy adathordozón kéri, köteles a Szolgáltató mindenkori árlistája szerinti költségeket megfizetni.

11. Adatfeldolgozói megállapodások

11.1. Adatfeldolgozói megbízás céljai:

1. a személyes adatok jogszerű gyűjtésének és kezelésének, célhoz kötöttségének maradéktalan biztosítása

2. az érintettek önrendelkezési és személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogainak biztosítása

3. az adatkezeléshez szükséges informatikai rendszer rendelkezésre állásának biztosítása

4. az adatkezelés biztonsági feltételeinek biztosítása

5. az adatok tárolásának biztosítása

6. az adatok pontosságának, integritásának és bizalmas jellegének biztosítása

7. az érintetti jogok biztosítása

Szolgáltató a szoftver működtetésével a jelen pontban rögzített célok megvalósulásának informatikai hátterét és kereteit biztosítja, azonban a Felhasználó mint adatkezelő felel az általa kezelt adatok tartalmáért és jogszerűségéért.

11.2. Szolgáltató mint adatfeldolgozó nem végezhet a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához nem szükséges, valamint jogszabályban meghatározott adatfeldolgozói feladatok körét meghaladó tevékenységet, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Felhasználó mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

11.3. Felhasználó mint adatkezelő által adott utasításokért saját maga felel. Szolgáltató mint adatfeldolgozó köteles Felhasználót késedelem nélkül, az utasítás végrehajtása előtt figyelmeztetni, ha Felhasználó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, továbbá ha az utasítás a GDPR, az Infotv. vagy egyéb vonatkozó jogszabály adatvédelmi rendelkezéseibe ütközik, vagy sérti a Szolgáltatóra irányadó adatvédelmi rendelkezéseket.

11.4. Szolgáltató további adatfeldolgozót csak Felhasználó általános vagy eseti és előzetes írásos engedélye és meghatalmazása alapján vehet igénybe, a GDPR 28. cikkének megfelelően. Az előzetes engedély alapján igénybe vett további adatfeldolgozó is köteles jelen szerződésnek megfelelően eljárni. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti jelen szerzőséből eredő kötelezettségeit, adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért. Adatfeldolgozó az adatok felhasználási jogát harmadik személyre nem ruházhatja át.

11.5. Szolgáltató a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja Felhasználót a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha Felhasználó ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére Szolgáltató kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult, vagy Felhasználónak joga van a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésére.

11.6. Adatvédelmi incidens esetén adatfeldolgozó köteles az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni az adatkezelőt, hogy az a jogszabályi kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. Adatfeldolgozó nem jogosult adatvédelmi incidens esetén bejelentéssel élni a NAIH felé, továbbá az érintettek tájékoztatása is Adatkezelő kötelezettsége. Adatvédelmi incidens észlelése esetén Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy minden szükséges és tőle elvárható módon segítse Felhasználót a GDPR 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott tartalmú bejelentés megtételében.

11.7. Szolgáltató mint adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben köteles segíteni Felhasználót mint adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.

11.8. Szolgáltató mint adatfeldolgozó segíti Felhasználót mint adatkezelőt a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

11.9. Szolgáltató mint adatfeldolgozó köteles Felhasználó mint adatkezelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a GDPR 28. cikkében meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti Felhasználó által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is

11.10. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy munkatársai titoktartási kötelezettséget vállaljanak a szoftver használatával kapcsolatban a tudomásukra jutott, Felhasználót érintő bizalmas információk és üzleti titok korlátlan ideig történő megőrzéséről és jogosulatlan közléséről.

11.11. Adatfeldolgozó köteles az érintettek jogait és szabadságait érintő változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével az adott helyzetben általában elvárható mértékben a GDPR 32. cikkén alapuló technikai és szervezési intézkedéseket kialakítani és alkalmazni annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja a személyes adatok védelme kapcsán.

12. A szellemi termékhez fűződő jog

12.1. A GDPReg adatkezelési rendszer az ahhoz tartozó valamennyi dokumentációval és a szoftver elnevezésével együtt a Szolgáltató fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a GDPReg Informatikai és Tanácsadó Kft. A szoftver egészében és részeiben is, továbbá annak módszertana, elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció – ideértve a szoftver sablonjait, készülő listáit, tájékoztatóit, nyilatkozatait, valamint a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a szerződés alapján a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is - a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen Szerződésben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett. Szolgáltató tilt a szoftver működésének megismerésére vonatkozó minden törekvést (visszafordítás, kódvisszafejtés, belső felépítés elemzése).

12.2. Felhasználó a szoftvernek kizárólag üzleti célokra történő belső használatra jogosult. A szoftver rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftver hozzáférését harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. A szoftvert, annak alkalmazásait, adatbázisait és más komponenseit tilos visszafordítani, visszafejteni vagy belső felépítését elemezni, a forráskódot a tárgykódból kinyerni. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megszegi, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá érvényesítheti a Felhasználóval szemben felmerült kártérítési igényét.

12.3. A szoftverek szolgáltatásait, az ellátott funkciókat, a program dokumentáltságát, és egyéb funkcióit a Felhasználó a szoftver Kezelési útmutatójából és/vagy beépített leírásaiból, illetve a honlapon közzétett anyagokon, a Szolgáltatón és a honlapon szereplő regisztrált tanácsadókon keresztül ismerheti meg. Figyelemmel a GDPReg adatkezelési rendszer újdonságtartalmára, időszerűségére, a GDPR rendelet betartására kötelezett, a szoftver által kínált funkciókra érdeklődést tartó potenciális érdeklődők számára, illetve a szoftverben előre definiált adatkezelési sablonokra, nyilvántartásokra, Szolgáltató nem biztosít DEMO szoftvert.

13. Opcionális szolgáltatásokra vonatkozó különös feltételek

13.1. Felhasználónak a regisztráció során és azt követően is lehetősége van GDPReg adatkezelési rendszer bevezetés támogatást (tanácsadói szolgáltatás szoftverbevezetésre) és/vagy az adatkezelési rendszerben hozzáférhető szabályzattervezetekre megrendelést leadni. A megrendelést a szoftverbevezetésre és a szabályzattervezetekre külön-külön lehet leadni, mindkét szolgáltatás visszterhes, a rendszerhasználati díjon felül szerződésenként egyszeri kedvezményes díj fizetendő.

13.2. A tanácsadói szolgáltatás szoftverbevezetésre 2 óra/Felhasználó. Szolgáltató a tanácsadói szolgáltatás alatt az adatkezelési rendszer használatával kapcsolatos segítséget, online és/vagy telefonos támogatást, engedélyezett távoli hozzáféréssel elvégzett szoftverhasználat bemutatót, közös adatfeltöltést ért. A szerződésnek nem tárgya adatvédelmi-jogi tanácsadás. Tanácsadói szolgáltatásra, támogatás céljából szoftverbevezetési tanácsadó jogosultságú alfelhasználói hozzáférés létrehozására kerül sor (melyet az elsődleges-, vagy a felhasználói jog szerkesztéséhez feljogosított felhasználó a jogosultságot bármikor korlátozhatja vagy a hozzáférést megszüntetheti).

13.3. Az adatkezelési rendszer bevezetésére vonatkozó megrendelés esetén, amennyiben a megbízási díj kiegyenlítésre került, Felhasználó a Szolgáltató teljesítésének megkezdéséig – bánatpénz megfizetése mellett - jogosult a szerződéstől elállni. A bánatpénz összege megegyezik a szoftverbevezetési megbízási díj összegével. Beszámításnak helye van.

13.4. Szolgáltató a Felhasználó megrendelése és egyszeri szolgáltatási díj kiegyenlítését követően haladéktalanul, de legkésőbb a díj Szolgáltató számláján való jóváírást követő 1 munkanapon belül az alábbi szabályzattervezeteket teszi hozzáférhetővé (szerkeszthető formában letölthetővé) a GDPReg adatkezelési rendszer „Dokumentumtár” menüpontjában:

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,

- Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatvédelmi szabályzat,

- Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat*,

- Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzat*,

- Közszolgálati adatvédelmi szabályzat*.

* A megjelölt szabályzatok elérhetősége a Felhasználó szervezet jellegétől (típusától) függ, azok kizárólag a tevékenyéghez kötötten hozzáférhetőek.

13.5. A hozzáférhető szabályzatok a Felhasználó (mint főszervezet) és valamennyi, GDPReg adatkezelési rendszerre szerződött alszervezete számára az adatkezelési rendszerben rendelkezésére álló adatokkal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által általánosan elvárt tartalommal tölthetők le. A szabályzattervezetek e-mailben vagy egyéb módon való elküldésére Szolgáltató nem kötelezhető.

13.6. A szabályzattervezetek ellenőrzése, kiegészítése, adaptációja, az egyedi adatkezelési sajátosságokra tekintettel a szükséges módosítások elvégezése, szükség esetén további szabályzatok (pl. üzemeltetési utasítások) készítése Felhasználó és alszervezeteinek a feladata és felelőssége.

13.7. Szolgáltató jogosult, de nem köteles, Felhasználó és alszervezetei által nem kötelezhető a szabályzattervezetek bővítésére, aktualizálására. Szolgáltató a szabályzattervezetekre vonatkozó szerződés hatálya alatt módosított szabályzattervezeteket a GDPReg adatkezelési rendszerben ingyenesen hozzáférhetővé teszi Felhasználó és alszervezetei számára.

13.8. Szolgáltatót a szabályzattervezetek vonatkozásában nem terheli testreszabási kötelezettség, Felhasználó és alszervezetei mulasztása miatt a szabályzattervezetek nem megfelelőségéből eredő, Felhasználónak és valamennyi alszervezetének, valamint harmadik személyeknek okozott kárért való felelősséget Szolgáltató kizárja.

13.9. Szabályzattervezetekre vonatkozó szolgáltatási szerződés teljesítésének az időpontja a szabályzattervezetek GDPReg adatkezelési rendszerben való hozzáférhetővé tétele. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítési időpontot követően a szolgáltatási szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a szolgáltatási díj vagy annak egy része nem jár vissza, Felek további elszámolással nem tartoznak egymásnak.

13.10. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítési időpontot követően a szolgáltatási szerződés megszűnéséig terjedő időtartamra a GDPReg adatkezelési rendszerben folyamatosan hozzáférhetővé teszi - a 13.7. pont szerint aktualizált - szabályzattervezeteket.

13.11. Felhasználó alszervezetei mint harmadik személyek akkor jogosultak Szolgáltatótól a szabályzattervezetekre vonatkozó szerződés teljesítését követelni, amennyiben a vonatkozó szerződés hatályba lépett. Felhasználót terheli az értesítési kötelezettség harmadik személyek irányába a szolgáltatás megrendeléséről és a szerződés hatálybalépéséről. Szolgáltató a szerződésből folyó kifogásait a harmadik személyekkel szemben is érvényesítheti.

13.12. Szolgáltató mind az adatkezelési rendszer bevezetési támogatási szerződés, mind pedig a szabályzattervezetekre vonatkozó szolgáltatási szerződés esetén a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségét a szoftverbevezetési megbízási díj, illetőleg a szolgáltatási díj összegében korlátozza. E felelősség korlátozása nem vonatkozik a Ptk. 6:152. §-a szerinti károkozásra. Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni kárigénye a kár keletkezésétől számított egy év alatt elévül.

13.13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF 13.1. pontjában meghatározott opcionális szolgáltatások kizárólagosan a GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver érvényes és hatályos rendszerhasználati szerződéshez kapcsolódnak, érvényes rendszerhasználati szerződés hiányában Szolgáltató az opcionális szolgáltatásokra nem köt szerződést.

13.14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF 13.1. pontjában meghatározott opcionális szolgáltatások igénybevétele esetén az ellenszolgáltatás egyszeri összege a megrendeléskor egy összegben esedékes. A kapcsolódó szerződések hatálya a díj kiegyenlítésével állnak be, a díj kiegyenlítéséig Szolgáltató nem kötelezhető teljesítésre.

13.15. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdések esetén az ÁSZF további rendelkezései, különösen a 4., 11. és 14. fejezetben foglaltak az irányadók.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és haladéktalanul tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Az a Fél, aki e kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből származó kárát megtéríteni.

14.2. Felek kötelesek egymást írásban (beleértve az elektronikus utat is) értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó Fél felelős.

14.3. Felhasználó megrendelésével hozzájárul, hogy Szolgáltató a felhasználó szervezet nevét - Felhasználó erre irányuló tiltakozásáig - feltüntesse weboldalán a szoftvert használó referencialistában.

14.4. Felek a szerződés teljesítése közben közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, tárgyalás útján próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén érdekeiket bírósági úton érvényesítik, akként, hogy jogvitáik eldöntésére értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt: Miskolc, 2022. augusztus 01.


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!