A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről kormányrendelet jelent meg

2020.május 05-től hatályos a 179/2020. (V.4.) Korm. rendelet (Rendelet) a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről.

ADATVÉDELMI VONATKOZÁS:

A Rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében – ehhez kapcsolódóan az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezését is ideértve – az ezen adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése tekintetében felfüggeszti az Infotv. 14. §-a és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15–22. cikke szerinti érintetti jogok gyakorlását a vészhelyzet megszűnéséig.

Az átmeneti ideig a fenti adatkezelési célból kezelt személyes adatok kezelése tekintetében felfüggesztett jogok:

 1. Az érintett hozzáférési joga (az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről)
 2. A helyesbítéshez való jog (az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését)
 3. A törléshez, elfeledtetéshez való jog (az érintett kérheti, hogy adatait törölje az adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja) 
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett)
 5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (minden olyan címzettet tájékoztatni kell a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került)
 6. Az adathordozhatósághoz való jog (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását)
 7. A tiltakozáshoz való jog (az érintett jogosult saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozni személyes adatai kezelése ellen)
 8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené)

A felfüggesztés érinti a NAIH-hoz és a bírósághoz fordulás jogát is, amely határidejét meghatározó nap a veszélyhelyzet megszűnést követő nap.

Az érintetteket erről a vészhelyzet megszűnése után haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 90 belül tájékoztatni kell.

Az Adatkezelő általi (GDPR 13. és 14. cikke) tájékoztatást elegendő az adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét tartalmazó módon, elektronikusan közzétett formában teljesíteni.

KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS VONATKOZÁS:

 • Közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani.
 • Az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.
 • Ha valószínűsíthető, hogy az igény határidőben való teljesítése (15 nap) a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, akkor a választ 45 napon belül kell teljesíteni.
 • Erről 15 napon belül értesíteni kell a kérelmezőt.
 • A 45 napos határidő egy alkalommal, 45 nappal meghosszabbítható.

A részleteket megismerhetik a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi elérhetőségen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219363.382628NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!