Önkormányzatokkal kapcsolatos NAIH állásfoglalások, határozatok

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a közelmúltban számos határozatot, állásfoglalást tett közzé az önkormányzatok, hivatalok adatkezelésével és közérdekű adatigények intézésével kapcsolatban. Ezzel összefüggésben kigyűjtöttük a legjelentősebbeket, melyek érdemi rendelkezéseiről, főbb gondolatairól szóló rövid összefoglaló alább olvasható:

Adatvédelemmel kapcsolatos határozatok:

NAIH-963-10/2022: Biometrikus adatkezelés, arcfelismerő kamerák a siófoki közterületi térfigyelő rendszerben

A NAIH főbb megállapításai:

  • adatkezelői minőség meghatározása, közös adatkezeléssel összefüggő kötelezettségek teljesítése: közös adatkezelők között nem jött létre olyan megállapodás, amely az adatkezelői kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatokat és felelősséget – így az üzemeltetés, az adatbiztonság, érintetti jogok teljesítésének, nyilvántartások vezetésének, és az incidensek kezelésének kérdéseit – rendezné;
  • az Infotv. 25/F. §-ában foglalt elektronikus naplózás és a 25/I. § (3) bekezdésében meghatározott adatbiztonsági intézkedések érvényesülésének fontossága, különösen az adatkezeléssel kapcsolatos feladatellátás függvényében a megfelelő jogosultságok kiosztása és e jogosultságok szerinti hozzáférések beállításának szükségszerűsége, jogosultságok naprakész nyilvántartása;
  • nem teljesült az Infotv. 25/F. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség, miszerint az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig kell megőrizni.

Letölthető: https://www.naih.hu/hatarozatok-vegzesek?download=495:biometrikus-adatkezeles-arcfelismero-kamerak-a-siofoki-kozteruleti-terfigyelo-rendszerben

NAIH-4447-6/2021: Online közmeghallgatás során kezelt személyes adatok nyilvánossága

A NAIH határozat értelmében a közmeghallgatás egy speciális formában lebonyolított nyilvános képviselő-testületi ülés, ahol a megvitatásra kerülő, előre benyújtott felszólalások maguk is tartalmaznak személyes adatokat. Önmagában az a körülmény, hogy valamely személyes adat nyilvános képviselő-testületi ülésen hangzik el, még nem eredményezi azt, hogy a személyes adat e körülményből fakadóan közérdekből nyilvánossá válna. A személyes adatok védelmének kötelezettsége a nyilvánosság ellenére, illetve emellett is megmarad.

Az online-közmeghallgatás adatkezelése tekintetében a NAIH határozott véleménye az, hogy az információs önrendelkezési jog érvényesülése tekintetében az adatkezelőnek körültekintőbben kell eljárnia, mivel az állampolgárok személyes adataikat tekintve az online térben sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a hagyományos közmeghallgatás esetében, ebből adódóan fontosabb és nagyobb jelentősége van az adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelői tájékoztatásnak.

Letölthető: https://www.naih.hu/hatarozatok-vegzesek?download=424:online-kozmeghallgatas-soran-kezelt-szemelyes-adatok-nyilvanossaga

Információszabadsággal kapcsolatos ajánlások, állásfoglalások:

Önkormányzati gazdasági társaságnál folyamatban lévő büntetőügyben adható-e tájékoztatás a nyilvánosság részére

A NAIH állásfoglalása szerint az önkormányzat képviselő-testülete napirendjére tűzhet olyan ügyet is, amellyel összefüggésben büntetőeljárás van folyamatban, de az ülést megelőzően az Infotv. 27. § (2) bekezdés c) és g) pontjaiban foglaltakra tekintettel be kell szerezni a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a büntető ügyben eljáró bíróság (attól függően, hogy a büntetőügy milyen szakaszban tart) előzetes véleményét arról, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel az ügy mely adatai vonatkozásában állnak fenn a nyilvánosság kizárásának fentiekben hivatkozott feltételei. Az ülés előkészítése és lebonyolítása során megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy ezek a büntetőügyben eljáró szervek által megjelölt adatok ne kerüljenek nyilvánosságra.

A büntetőügyben eljáró szervek előzetes véleményének beszerzése szükséges arra vonatkozóan is, hogy a dokumentumok mely adatai azok, amelyek megismerhetetlenségét a büntetőeljárás eredményessége érdekében biztosítani kell. A megkeresett szervek válaszától függő anonimizálást követően ezek a dokumentumok azonban szintén nyilvánosságra hozhatóak.

Letölthető: https://www.naih.hu/dontesek-infoszab-allasfoglalasok?download=518:onkormanyzati-gazdasagi-tarsasagnal-folyamatban-levo-buntetougyben-adhato-e-tajekoztatas-a-nyilvanossag-reszere

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az igényelt közérdekű adatot ténylegesen kezelő szervezetre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről

Az ajánlás szerint helyes és követendő gyakorlat, ha a közérdekű adatigénylések elbírálása és teljesítése során, feltéve, hogy erre vonatkozó információval rendelkezik a megkeresett szerv, az adatigénylő számára az adatigénylés elutasításával és az érintettet az Infotv. alapján megillető jogorvoslati tájékoztatással egyidejűleg további felvilágosítást nyújt a tényleges adatkezelő személyéről.

Letölthető: https://www.naih.hu/informacioszabadsag-ajanlasok?download=505:a-nemzeti-adatvedelmi-es-informacioszabadsag-hatosag-ajanlasa-az-igenyelt-kozerdeku-adatot-tenylegesen-kezelo-szervezetre-vonatkozo-tajekoztatasi-kotelezettsegrol

Állásfoglalás – egy polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselőjének és dolgozójának közérdekből nyilvános adatait (illetmény, bér, ki nem vett szabadság) miként lehet kiadni

A NAIH álláspontja szerint egy adott önkormányzat által kialakított illetményezési rendszer, illetve az ezzel összefüggésben kezelt ismeretek: szabályok, rendelkezések, információk közérdekű adatnak minősülnek.

A NAIH szerint továbbá a megállapított éves szabadságnapok száma az alap és a szolgálati időre, beosztásra, besorolásra, illetve vezetői megbízásra tekintettel kapott pótszabadság mértéke közérdekből nyilvános adatnak minősül, ugyanakkor a gyermekek után járó, vagy az egyéni, személyes élethelyzetre tekintettel járó egyéb pótszabadság mértéke már nem. A ki nem vett szabadságok száma sem minősül az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatnak, így az erre vonatkozó adatokat személyes adatként nem lehet továbbítani, csupán összesített, illetve anonimizált adatszolgáltatás teljesíthető pl. szervezeti egységenként mekkora a ki nem vett szabadságnapok száma. Amennyiben az adott szervezeti egység munkatársainak száma nem haladja meg a négy főt, akkor a felfedési kockázat miatt javasolt a kis létszámú szervezeti egységeket összevontan kezelni.

Letölthető: https://www.naih.hu/dontesek-infoszab-allasfoglalasok?download=498:allasfoglalas-egy-polgarmesteri-hivatal-valamennyi-koztisztviselojenek-es-dolgozojanak-kozerdekbol-nyilvanos-adatait-illetmeny-ber-ki-nem-vett-szabadsag-mikent-lehet-kiadniNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!