Útmutató a Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatáshoz- frissítve: 2023.02.28.

A Központi Információs Közadat-nyilvántartásról, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásról és annak elmulasztásának jogkövetkezményeiről az elmúlt időszakban többször beszámoltunk, melyek az alábbi hivatkozásokon elolvashatók:

Jelen cikkben az adatszolgáltatással kapcsolatosan ügyfeleinknek kiküldött tájékoztatót, valamint a fenti írásokban megjelenteket kívánjuk kiegészíteni a beérkezett kérdések alapján. Mindazonáltal felhívjuk az adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmét, hogy ha bármilyen kérdés felmerül akár az adatlap kitöltésével, akár a benyújtással kapcsolatban, amennyiben azokra a Felhasználói Szabályzat dokumentumaiban nem találnak választ, az üzemeltető Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. elérhetőségein további segítséget tudnak kérni:

  • Tel.: +36 (1) 550-1831
  • E-mail: kif@1818.hu

1. Miért kell adatot szolgáltatni?

Az Országgyűlés az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében szigorított a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani hivatott törvényi előírásokon. Ezt a célt szolgálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) tavaly november 29-én hatályosuló új, a Központi Információs Közadat-nyilvántartásról és az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló rendelkezése. Vagyis az adatszolgáltatás törvényi kötelezettség, azt az Infotv. 37/C. § szabályozza!

2. Kit terhel az adatszolgáltatási kötelezettség?

Az adatszolgáltatási kötelezettség az államháztartásról szóló törvény (Áht.) szerinti költségvetési szerveket terheli. Ez alól csak a nemzetbiztonsági szolgálatok jelentenek kivételt.

3. Milyen adatokat kell feltöltenünk?

Az adatszolgáltatás a hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre, különböző típusú vagyonhasznosításokra és nem alapfeladat ellátására fordított kifizetésekre terjed ki. Az adatok pontos körét az Infotv. 37/C. § (2) bekezdése határozza meg! Közzétenni a 2022. november 29-e vagy azt követően keletkezett adatokat kell!

Infotv. 37/C. § (2) A felületen közzétételre kötelezettek a felületen az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan

a) nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások - kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond -,

b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - kivéve a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések -,

c) nem alapfeladataik ellátására - így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre - fordított kifizetések adatait teszik közzé.

4. Kell-e adatot szolgáltatni, ha nincs 5 millió forint feletti szerződésünk?

A vonatkozó jogszabályok alapján a közzétételre kötelezett kéthavi rendszerességgel köteles az adatszolgáltatásnak eleget tenni. A közzétételre kötelezett felelős az adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért. Az Adatlap kitöltési útmutató szerint, amennyiben a kitöltendő mező az adott adatszolgáltatás tekintetében nem értelmezhető, nem kerül érdemi tartalommal kitöltésre, vagy nincs beírható adat, akkor az adott mezőbe „–” jelet szükséges tenni.

Kiegészítés a gyakorlati tapasztalatok alapján:

Az üzemeltető álláspontja szerint abban az esetben, ha egy adott adatszolgáltatási időszakban nem keletkezett olyan adat, amelyet közzé kellene tenni, nem kell az üres adatlapot benyújtani. Véleményünk szerint az üzemeltető álláspontja ellentétes a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, tekintettel az Infotv. 37/C. § (1)  bekezédésre és a 75/D. § utolsó fordulatára, valamint a 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltakra. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a közzétételre kötelezett az adatokat folyamatosan, de első alkalommal legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles a felületen közzétenni. Az adatszolgáltatásnak kéthavi rendszerességgel kell eleget tenni. Az üzemeltető a közzétételre kötelezett által közzétételre küldött adatlapot tartalmi szempontból nem ellenőrzi. A Felületen közzétételre kötelezett felelős az adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért. Az üzemeltető gondoskodik a Felületen közzétételre kötelezett által kitöltött Adatlap közzétételéről.
Véleményünk szerint azzal, hogy az üzemeltető a "-" jellel jelölt adatlapot "üresnek" értékeli, minősíti és arra különös szabályokat alkalmaz, megfeleltethető a tartalmi szempontból való ellenőrzésnek, melyre a hivatkozott Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján nem jogosult.

A fentiekre tekintettel továbbra is azt javasoljuk a közzétételre kötelezetteknek, hogy az "üres" adatlapot is küldjék be, az adatszolgáltatásról szóló visszaigazolást pedig az utólagos bizonyíthatóság céljából őrizzék meg.

Az értékhatároknál kérjük, vegye figyelembe az egybeszámítás szabályait! Az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szerződések tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Vagyis nem feltétlenül csak azokat a szerződéseket kell feltüntetni, amelyek egyedi szerződéses értéke meghaladja az ötmillió forintot. Szükséges megvizsgálni, hogy ugyanazon szerződő féllel, ugyanazon tárgyban, egy költségvetési éven belül került-e megkötésre több szerződés, és azok együttes értéke meghaladja-e az ötmillió forintot. Amennyiben az így összeszámított szerződések egybeszámított értéke meghaladja az ötmillió forintot, akkor az utolsó megkötött szerződést követő adatszolgáltatásban valamennyi szerződést egy cellán belül fel kell tüntetni.

5. Hogyan tudjuk teljesíteni az adatszolgáltatást?

Az adatfeltöltést a https://kif.gov.hu/ honlapról kell indítani. Az adatszolgáltatás a szervezethez tartozó hivatali kapun küldhető be a NAVÜ Kft. (üzemeltető) hivatali tárhelyére. Egyéb módon beküldött adatszolgáltatást a NAVÜ Kft. nem fogadja be. Az adatfeltöltés során kell csatolni a korábban letöltött és a kitöltési útmutató szerint kitöltött adatlapot.

6. Hol találjuk az adatlapot?

Az adatlap a nyilvántartás felületéről letölthető, azt a Felhasználói Szabályzat tartalmazza.

7. Mikor kell feltölteni az adatokat?

Az első adatfeltöltést legkésőbb 2023. február 28. napján kell teljesíteni. A benyújtott adatszolgáltatásokat a NAVÜ Kft. első alkalommal 2023. február 28. napjáig publikálja. Amennyiben az első adatszolgáltatás benyújtásának napja 2023. február 28-át megelőzi, akkor 2022. november 29-től az első adatszolgáltatás benyújtásának napjáig terjedő időszakra kell az első adatszolgáltatást teljesíteni.

8. Milyen rendszerességgel kell adatot szolgáltatnunk?

Az adatszolgáltatást kéthavi rendszerességgel kell teljesíteni azzal, hogy az üzemeltető a kitöltött adatlapon szereplő adatokat az adatlap beérkezését követő munkanapon teszi közzé (kivétel az első adatszolgáltatás).

9. Ki fogja ellenőrizni az adatszolgáltatást?

Az üzemeltető a beküldött adatlapot tartalmi szempontból nem ellenőrzi, a közzétételre kötelezett felelős az adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bejelentés alapján átláthatósági hatósági eljárást indít vagy hivatalból indíthat abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a nyilvántartásba adatszolgáltatásra köteles szerv nem vagy nem megfelelően tett eleget vonatkozó kötelezettségének. A NAIH hatósági jogkörben eljárva határozattal megállapíthatja a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos jogsértés tényét, ideértve azon esetet is, amikor a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor, ezzel összefüggésben elrendelheti a közzétételi kötelezettség (beleértve a valós adatok közzététele, hiányzó adatok pótlása) soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését. Amennyiben a közzétételre kötelezett költségvetési szerv a határozattal megállapított közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a NAIH bírságot szabhat ki, melynek mértéke százezer forinttól ötvenmillió forintig terjedhet!

10. Ki láthatja a feltöltött adatokat?

A Központi Információs Közadat-nyilvántartás nyilvános. Az nyilvántartás adatai ingyenesen, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, bárki számára hozzáférhető módon kerülnek közzétételre, a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé téve. Az adatok a közzétételtől számított legalább tíz évig elérhetőek lesznek.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Hivatkozott jogszabályok:

 NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!